Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA | MATEO 12-13

‘Trigomanda, balicumanda [o nali jihuamanda]’ parlaj chimbapurai

‘Trigomanda, balicumanda [o nali jihuamanda]’ parlaj chimbapurai

Jesusca trigomanda, nali jihuamanda parlaj chimbapuraita nishpami paita catij ungidocunata imashina, ima hora tandachina cashcata ricuchirca. Trigoca Jesusta catij ungidocunatami ricuchin.

13:24

‘Shuj runami ali muyuguta tarpurca’.

  • Tarpujca: Jesusmi can

  • Ali muyutami tarpurca: nishpaca Jesusta catijcunata Taita Diospa espirituhuan agllarca nijunmi

  • Tarpuna alpa: Cai mundopi gentecunami can

13:25

“Tucuilla puñunajujpimi, chagrayu runata na ricunayachij runaca shamurca. Chai runaca, trigo chagrapimi, balicu muyuta shitashpa rirca”.

  • Contraca: Diablomi can

  • Tucuilla puñunajujpi: nishpaca tucui apostolcuna huañujpi nijunmi

13:30

“Tandachina punllacaman ishcandillata fucujuchun saquipaichilla”.

  • Trigoca: Jesusta catij ungidocunami can

  • Nali jihuaca: Jesusta nali catijcunami can

‘Balicu jihuatara tandachishpa, trigota alichipaichi’.

  • Cozechajcunaca: Angelcunami can

  • Nali jihuata tandachin: Ungidocunata, Jesusta nali catijcunamanda separan

  • Trigotaca alichina huasipimi alichin: Jesusta catij ungidocunata shuj limpio congregacionbi tandachijushcatami nijun

Cozechana tiempopica Jesusta ali catijcunaca ¿imapita Jesusta nali catijcunahuanga shican carca?

Jesús parlashca chimbapuraita ali intindinaca ¿imashinata ayudahuan?