Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA | NEHEMÍAS 12, 13

Nehemías runagumanda yachajushunchi

Nehemías runagumanda yachajushunchi

Nehemías runaguca tucui shunguhuanmi ali religionda apoyarca

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Eliasib shuti sumo sacerdoteca Tobías runapa nishcacunatami catirca. Tobiasca Diospa contrami carca

  • Eliasib runaca Tobías runamanmi Taita Diospa templopi shuj ucuta rurarca

  • Templo ucupi Tobías runa imatalla charishcatami Nehemiasca tucuillata shitashpa saquirca. Shinami chai pushtutaca Jehovata ali adorangapaj utilizai callarirca

  • Nehemiasca Jerusalén llactamanda tucui nali ruraicunata anchuchingapami ninanda esforzarirca