Diosta ali sirvijcunaca tucui shunguhuanmi ali religionda shuj shuj ruraicunahuan apoyarca:

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Israel llactaca fiesta de las Cabañasta aliguta segurashpami chai fiestataca aliguta rurarca

  • Taita Diospa Leyta uyangapaj cada punlla tandanajushpami ninanda cushijun carca

  • Israel llactaca paicunapa juchacunata villan carca, Taita Diosta mañan carca, shinallata Jehová ñucanchita bediciahuai ninmi carca

  • Ñucanchicunaca Taita Diospa tucui arreglocunatami apoyashun nirca

Cai tucui arreglocunatami apoyana carca:

  • Jehovata adorajcunahuanlla cazarana carca

  • Culquihuan ayudana carca

  • Sábado punllata respetana carca

  • Altarpa yamdata cuna carca

  • Punda fucushca granocunata, punda huacharishca animalcunatami Jehovaman cuna carca