Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA | NEHEMÍAS 1-4

Nehemiasca ali adoranatami alicachirca

Nehemiasca ali adoranatami alicachirca
CAMBIAPAI
Texto
Imagen

455 a.e.c.

 1. Nisán (mzo./abr.)

  2:4-6 Nehemiasca Jerusalenba pircacunata cutin shayachingapami permisota mañarca. Chai punllacunapica Jerusalenbimi Jehovata adoran carca

 2. Iyar

 3. Siván

 4. Tamuz (jun./jul.)

  2:11-15 Nehemiasca chai quillami Jerusalenba urmashca pircacunata ricungapaj chayarca

 5. Ab (jul./ag.)

  3:1; 4:7-9 Jarcaicuna tiajpipash cutinmi pircacunata shayachi callarin

 6. Elul (ag./sept.)

  6:15 Pircacunataca 52 punllacuna jipami shayachita tucuchirca

 7. Tisri