Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Villachingapaj yuyaicuna

Villachingapaj yuyaicuna

●○○ PARLAI CALLARINGAPAJ

Tapui: Taita Diosca ¿ima shutita can?

Texto: Sl 83:18, NM

Cai tapuita saquipangui: Jehová Dios paipa amigocuna tucuchun munashcataca ¿imashinata yachapanchi?

○●○ PRIMERA VEZ VISITANGAPAJ

Tapui: Jehová Dios paipa amigocuna tucuchun munashcataca ¿imashinata yachapanchi?

Texto: Snt 4:8

Cai tapuita saquipangui: ¿Imashinata Taita Diospa amigocuna caita ushapanchi?

○○● SEGUNDA VEZ VISITANGAPAJ

Tapui: ¿Imashinata Taita Diospa amigocuna caita ushapanchi?

Texto: Jn 17:3

Cai tapuita saquipangui: Taita Diosta na ricui ushashpapash ¿imashinata paita rijsi ushapanchi?