●○○ PARLAI CALLARINGAPAJ

Tapui: ¿Bibliaca cunanbi ayudanllu?

Texto: 2Ti 3:16

Cai tapuita saquipangui: Bibliaca ¿imatata yachachin?

○●○ PRIMERA VEZ VISITANGAPAJ

Tapui: Bibliaca ¿imatata yachachin?

Texto: Mt 6:10

Cai tapuita saquipangui: Diospa Reinoca ¿imatata ruranga?

○○● SEGUNDA VEZ VISITANGAPAJ

Tapui: Diospa Reinoca ¿imatata ruranga?

Texto: Da 2:44

Cai tapuita saquipangui: Taita Diospa Reino mandajpica ¿imashina causaita tianga?

^ par. 15 Caitaca Diosmanda Villashunchi julio de 2015, página 3​pimi intindichirca.