Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Catiriashpa llaquichi tucunajun huauquicunamanda mañapashunchi

Catiriashpa llaquichi tucunajun huauquicunamanda mañapashunchi

Bibliapica nircami, ali villaicunata ama villachichunmi Diabloca Jehová Diosta sirvijcunataca catiriashpa llaquichinga nishpa ( Juan 15:20; Apoc. 12:17). Shinaca catiriashpa llaquichi tucunajun huauquipanicunataca ¿imashinata ayudai ushapanchi? Paicunamanda Jehová Diosta mañashpami ayudai ushanchi. Bibliapica ninmi, alita ruraj runa mañajpica Taita Diosca uyanmi nishpa (Sant. 5:16).

Mañajushpaca ¿imatata ni ushanchi? Mañajushpaca huauquipanicuna shinlli tucuchun, ama manllachun ayudapangui nishpami Jehová Diostaca mañai ushanchi (Is. 41:10-13). Autoridadcunamandapashmi mañana canchi. Autoridadcuna villachichun saquijpimi ñucanchicunaca ‘casilla aliguta causashpa’ cati ushanchi (1 Tim. 2:1, 2).

Apóstol Pablota, Pedrota catiriashpa llaquichinajujpica, paicunapa shutita alzashpami shuj huauquipanicunaca Jehovata mañarca (Hech. 12:5; Rom. 15:30, 31). Cunanbi llaquichi tucunajuj huauquipanicunapa shuticunata na yachashpapash ¿imatata rurai ushanchi? Shuticunata na yachashpapash maijan congregacionmanda o maijan llactamanda cashcata yachashpami chai congregacionmanda, chai llactamanda huauquipanicunata ayudapangui nishpa mañaita ushanchi.

¿Maijan llactapi huauquipanicunamandata mañangapaj munapani?