Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

VILLAJUN

Tapui: Bibliapa cai shimicunata pactachishpaca ¿nachu alillata causanajupanchiman?

Texto: Tito 2:10

Publicación: Bibliapica yachachinmi, tucuipimi honrado cana canguichi nishpa. Chaimandami enero quillapa Villajun revistaca tucuipi honrado canamanda parlajun.

¿IMA PUNLLAPASH LLAQUILLA CAUSAICA TUCURINGACHA?

Tapui: ¿Ima punllapash llaquilla causai tucurinataca cripanguichu? [Tratadopa punda paginapi tiajuj quimsandi tapuita liishpa gentecunataca ¿imatata nipanguiman? nishpa tapupangui].

Publicación: “Tucuringami”, “na tucuringachu”, “na yachapanichu” nijpipash página 2ta ricuchishpa nipangui “Bibliapica yachachinmi” nishpa.

Texto: Apoc. 21:3, 4

TAITA DIOSMANDA ALI VILLAIGUCUNA

Publicación: Bibliamanda gratis yachachingapami visitanajupanchi. Cai folletopica ashtaca alipacha tapuicunatami yachachijupan.

Tapui: ¿Ima horapash Bibliata liipashcanguichu? Cai folletoca Bibliata jahualla intindichunmi ayudan. ¿Nachu shuj ratoguta ricuchi ushapani? [Página 4pi tapui 1ta yachachipangui].

Texto: Apoc. 4:11

QUIQUIN IMATA NIGRIJUSHCATA ESCRIBIPAI

Caishuj ejemplocunata ricushpa quiquin imata nigrijushcata escribipai