Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

12-18 de agosto

Tito 1-Filemón

12-18 de agosto
  • Cántico 99 mañaipash

  • Tandanajuita callaringapaj yuyaicuna (3 min. o menos)

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

ALI YACHACHIJCUNA CASHUNCHI

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI