Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Viena-Austria llactapimi portero electricomanda villachinajun.

TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ HOJA Agosto de 2016

Publicaciongunahuan villachingapaj yuyaicuna

Villajun revistatapash, Na huañushpa causangapaca Diosta uyashunchi nishca folletotapash ¿imashinata saquina canchi? Cai yuyaicunata catishpa imashina saquinata ricupai.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jahua pachapi causaj Dios cuidashpa catichun saquishunchi

¿Imashinata Jehová Dios cuidajpi espiritualmente ali caita ushanchi? (Salmo 91)

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Quiquinba yachajujcunataca Jehovaman mingarichun bautizarichun ayudapai

¿Imamandata chaicunata pactachinaca minishtirishca can? ¿Imashinata yachajujcunataca chaicunata pactachichun ayudaita ushapangui?

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Mayorlla cashpapash Jehovataca alimi sirvinajun

Salmo 92manda huaquin textocunaca mayorllacuna espiritualmente ali sirvi ushashcatami ricuchin.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jehová Diosca ñucanchicuna ñutu alpa cashcatami yarin

Salmo 103pica chimbapuraicunata churashpami Davidca Jehová Dios ninanda llaquishcata yachachirca

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

Jehová Diosta pagui nishunchi

Salmo 106pa huaquin textocunaca Jehová Diosta tucui shunguhuan siempre agradicinatami yachachin.

BIBLIAPA VALISHCA YUYAICUNA

¿Imashinata Jehová Diosman pagashun?

¿Imashinata salmistaca Jehová Diosta agradicirca? (Salmo 116)

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Bibliahuan Yachachishunchi

Villachijushpaca cai presentacionhuan gentecuna maipi cajpipash parlashunchi.

JESUSPA CHAQUITA CATISHPA CAUSASHUNCHI

Septiembre quillapica Villajun revistatami ashtahuan saquishun

Villajun revistaca imashina cushilla sintirinamanda, Taita Dios imashina cushilla sintirichun ayudajtami parlajun.