●○○ PARLAI CALLARINGAPAJ

Tapui: Cushilla causangapaca ¿maipita ali consejocunata tari ushapanchi?

Texto: Sl 1:1, 2

Cai tapuita saquipangui: Culquita o cosascunata charinapi yapata preocuparishpaca ¿imashinashi causashun?

○●○ PRIMERA VEZ VISITANGAPAJ

Tapui: Culquita o cosascunata charinapi yapata preocuparishpaca ¿imashinashi causashun?

Texto: 1Ti 6:9, 10

Cai tapuita saquipangui: Cushilla shunguhuan causanaca ¿imashinata ayudan?

○○● SEGUNDA VEZ VISITANGAPAJ

Tapui: Cushilla shunguhuan causanaca ¿imashinata ayudan?

Texto: Pr 17:22

Cai tapuita saquipangui: Llaquicuna ricurijpipash ¿imashinata familia ucupi cushilla causaita chari ushapanchi?