(Génesis 2:23, 24)

 1. 1. Juyailla⁀ali cumbagulla

  ñami shujlla aichashna canchi.

  Canhuanllami unaicaman

  cushilla causasha.

  Jehová Diosmi canhuan cana

  bendicionda caramuhuashca.

  Cunanmanda ñaupamanga

  shujllashnami canchi.

  Llaquipi cashpapash ishcandi

  juyarishpami

  Jehovata alabashun.

  Jehová Diosman nishcashnami

  candaca siempre cuidajusha.

  Ishcandimi cushijushpa

  Jehová Diostalla sirvishun.