(Éxodo 34:6, 7)

 1. 1. Taita Jehová Dios, canllami llaquij,

  ninan ushaita charij,

  jucha illaj Dios cangui.

  Chaimandami ñucanchicunaca

  candalla adorashun.

 2. 2. Polvo⁀alpagushna cajpipash canga

  ninanda juyashpami

  siempre cuidajushcangui.

  Canda imaguta mañajpipash

  siempremi uyashcangui.

 3. 3. Jahua pachapi tiajuj Jehová Dios

  tucui ima tiashcapash

  candallami alaban.

  Unaicamanmi ñucanchi Dioslla

  candalla⁀alicachishun.