(Mateo 5:⁠12)

 1. 1. Jehová Diosta sirvijushpami,

  ashtacata cushijuni.

  Chaimandami tucui shunguhuan

  maipipash Diosta sirvisha.

  Diospa Shimita charinaca

  shuj jatun cushijuimi can.

  Bibliapa nishcacunallami

  ñucapa feta mirachin.

  Llaquicuna ricurijpipash

  Jehová Diosmi cuidahuanga.

  Ñucanchi Taita Jehová Diosca,

  napacha saquihuangachu.

  (ESTRIBILLO)

  Ñucanchi Juyaj Taita Dios,

  alita rurajmi cangui.

  Taita Jehová Dios, cushijushpami,

  quiquinda siempre sirvisha.

 2.  2. Jehovapa rurashcacunata

  ricushpami cushijunchi.

  Cielota, Alpata, yacuta

  tucuita Diosmi rurarca.

  Jehová Diospa Reinomandami

  tucuicunaman villanchi.

  Ashtaca bendiciongunata

  charishun nishpa villanchi.

  Ñallami Diospa nishcacuna

  cai Alpapi pactaringa.

  Jehovapa Reino mandajpimi

  cushilla causanajushun.

  (ESTRIBILLO)

  Ñucanchi Juyaj Taita Dios,

  alita rurajmi cangui.

  Taita Jehová Dios, cushijushpami,

  quiquinda siempre sirvisha.

(Caitapash liipangui Deut. 16:15; Is. 12:⁠6; Juan 15:11).