(Efesios 4:3)

 1. 1. Diosta na sirvijcunaca

  shicanyarishcami causan.

  Cutin Diospa llactapica

  shujllashnami canchi.

  Cushilla alimi

  causanajunchi.

  Tucui huauquipanicuna

  Taita Diosta sirvishunchi.

  Shujlla yuyaita japishpa

  Diosta cazushunchi.

 2. 2. Ñucanchi huauquicunaca

  ñucanchi familiami can.

  Paicunata juyashpami

  na fiñana canchi.

  Shinami tucuilla

  ali causashun.

  Jehovata sirvijcunahuan

  shujlla shina cangapaca

  Jehová Diosta mañashunchi,

  paica uyangami.

(Caitapash liipangui Miq. 2:12; Sof. 3:⁠9; 1 Cor. 1:10).