Descargangapaj:

(1 Pedro 2:9)

 1. Shuj mushuj llactatami

  espíritu santohuan

  Jehová Diosca agllarca.

  Paicunata chasquin.

  (ESTRIBILLO)

  Candami sirvijun.

  Canba huahuacuna can.

  Candalla alaban.

  Muyundi Alpapimi villachin.

 2. Cai mushuj llactataca

  Jehová callarichirca.

  Amsamanda llujchijpi

  aliguta causan.

  (ESTRIBILLO)

  Candami sirvijun.

  Canba huahuacuna can.

  Candalla alaban.

  Muyundi Alpapimi villachin.

 3. Cai ali llactaguca

  Jesusta cazushpami

  shuj llamagucunata

  aliguta cuidan.

  (ESTRIBILLO)

  Candami sirvijun.

  Canba huahuacuna can.

  Candalla alaban.

  Muyundi Alpapimi villachin.

(Caitapash liipangui Is. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Col. 1:13).