Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Jehová canba rurashcacunamanda candasha

Jehová canba rurashcacunamanda candasha
CAMBIAPAI
Texto
 1. 1.Tucui punllami Indica llujshimun.

  Urpicunaca juyailla shinllimi candan.

  Huaira shamushpa cuyuchijpimi,

  yuracuna candanshna juyailla uyarin.

  (PRE-CORO)

  Jehová ñuca Dios canman candasha,

  canba ashtaca ushaimanda, juyaimandapash

  pagui ningapaj candajusha.

  (CORO)

  Ñuca Jehová Dios canman candasha.

  Ñuca Jehová Dios tucui shunguhuan

  candajushalla.

 2. 2. Ashtaca ushaitami charingui.

  Tucuillami juyailla aligu ricurin.

  Tucui tiashcacunami candanajun.

  Candami cai alpapi alabajunchi.

  (PRE-CORO)

  Jehová ñuca Dios canman candasha,

  canba ashtaca ushaimanda, juyaimandapash

  pagui ningapaj candajusha.

  (CORO)

  Ñuca Jehová Dioslla canman candasha.

  Ñuca Jehová Dioslla tucui shunguhuan

  candajushalla.

  (PUENTE)

  Jehová Diosmi tucuita rurashca.

  Ricui, canbashmi Jehová Diosta rijsi ushangui.

  (PRE-CORO)

  Jehová ñuca Dios canman candasha,

  canba ashtaca ushaimanda, juyaimandapash

  pagui ningapaj candajusha.

  (CORO)

  Ñuca Jehová Dioslla canman candasha.

  Ñuca Jehová Dioslla canman candasha.

  Ñuca Jehová Dios canman ña candasha.

  Ñuca Jehová Dios canman ña candasha.

  Ñuca Jehová Dios canman ña candasha,

  candajushalla.