Agllashca temata ricungapaj

Gentecunapa causai, Bibliapa yachachishcacuna

Cusahuarmi, familiapash

¿Mayoriashca taitamamacunata cuidachunllu Taita Diosca mandan?

Bibliapica huaquin gentecuna paicunapa mayorlla taitamamacunata imashina cuidashcatami ricuchin. Shinallata Bibliapica ñucanchicunamanbash alipacha consejocunatami cun.

Sexo

Shuj jarihuan, shuj huarmihuan pacta puñunamanda taitamamacuna huahuacunahuan parlapaichi

Shuj jarihuan, shuj huarmihuan pacta puñunamanda huahuacunahuan parlangapaj, nali gentecuna, violangapaj munaj gentecunamanda huahuacunata cuidangapaca Bibliapica ali consejocunami tian.