Mateo 1:1-25

  • Jesucristoq ñaupa taytankunamanta (1-17)

  • Jesuspa nacesqanmanta (18-25)

1  Kay qelqan willashan Jesucristoq vidanmanta, paymi karan Davidpa miraynin Abrahanpa miraynin ima:   Abrahanmi karan Isaacpa taytan;Isaactaq karan Jacobpa taytan;Jacobtaq karan Judapa taytan wayqenkunaq taytan ima;   Judataq karan Perezpa taytan Zeraq taytan ima, paykunaq mamanmi karan Tamar;Pereztaq karan Hezronpa taytan;Hezrontaq karan Rampa taytan;   Ramtaq karan Aminadabpa taytan;Aminadabtaq karan Nahsonpa taytan;Nahsontaq karan Salmonpa taytan;   Salmontaq karan Boazpa taytan, Boazpa mamanmi karan Rahab;Boaztaq karan Obedpa taytan, Obedpa mamanmi karan Rut;Obedtaq karan Jesepa taytan;   Jesetaq karan rey Davidpa taytan;Davidtaq karan Salomonpa taytan, Salomonpa mamanmi karan Uriaspa esposan;   Salomontaq karan Rehoboampa taytan;Rehoboamtaq karan Abiaspa taytan;Abiastaq karan Asapa taytan;   Asataq karan Jehosafatpa taytan;Jehosafat-taq karan Jehorampa taytan;Jehoramtaq karan Uziaspa taytan;   Uziastaq karan Jotanpa taytan;Jotantaq karan Ajazpa taytan;Ajaztaq karan Ezequiaspa taytan; 10  Ezequiastaq karan Manasespa taytan;Manasestaq karan Amonpa taytan;Amontaq karan Josiaspa taytan. 11  Josiaspa wawankunan karan Jeconías wayqenkuna ima, paykunan naceranku judío runakuna Babiloniaman apasqa kasqanku tiempopi jina. 12  Babiloniaman apasqa kasqanku qhepamantaq Jeconiaspa wawan Sealtiel naceran.Sealtielmi karan Zorobabelpa taytan; 13  Zorobabeltaq karan Abiudpa taytan;Abiudtaq karan Eliaquimpa taytan;Eliaquimtaq karan Azorpa taytan; 14  Azortaq karan Sadocpa taytan;Sadoctaq karan Aquimpa taytan;Aquimtaq karan Eliudpa taytan; 15  Eliudtaq karan Eleazarpa taytan;Eleazartaq karan Mattanpa taytan;Mattantaq karan Jacobpa taytan. 16  Jacobpa wawanmi karan Mariaq qosan José; Mariaqa “Cristo” nisqa Jesuspa mamanmi karan. 17  Llapan miraykunaqa khaynan karan: Abrahanmanta Davidkamaqa chunka tawayoq miraymi karan, Davidmanta Babiloniaman apasqa kasqankukamataq chunka tawayoq miray, Babiloniaman apasqa kasqankumanta Cristokamataq chunka tawayoq mirayllataq. 18  Jesucristoq nacesqanqa khaynan karan: Maman Mariaqa Josewan casarakunanpaqmi rimanasqa kasharan. Manaraq kuska tiyashaqtinkun Mariaqa santo espirituq atiyninwan onqoq rijuriran. 19  Casarakunanpaq rimaykuqnin Josetaq* allin runa kasqanrayku mana p’enqaypi rikuchiyta munaspa pakallapi saqepuyta munasharan.* 20  Chaykunapi allinta piensasqan qhepamanmi Jehová* Diospa angelninqa mosqoyninpi rijurispa niran: “Davidpa miraynin José, ama manchakuychu Mariawan casarakuytaqa,* payqa santo espirituq atiyninwanmi onqoq kashan. 21  Juj qhari wawatan onqokunqa, chay wawatan ‘Jesús’* nispa sutichanki, paymi llaqtanta juchankumanta salvanqa”, nispa. 22  Tukuy chaykunan karan Jehová Diospa willasqan junt’akunanpaq, paymi profetanwan niran: 23  “Juj sipasmi* onqoq rijurinqa, jinan juj qhari wawata onqokunqa, ‘Emmanuel’ nispataq sutichanqaku”, nispa. Chay sutiqa “noqanchiswanmi Diosqa kashan” ninantan nin. 24  Jinan Joseqa puñusqanmanta rijch’arispa Jehová Diospa angelninpa kamachisqanman jina ruwaran, jinaspa Mariawan casarakapuran.* 25  Ichaqa chay qhari wawata onqokunankaman mana payta llamiykuranchu, chay wawatan Joseqa “Jesús” nispa suticharan.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “qosantaq” ninmi.
Griego rimaypiqa “t’aqakapuyta munasharan” ninmi.
“Griego rimay” nisqa qelqakunapiqa 241 kutitan rijurin Diospa sutinqa. Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jehová” nisqata.
Griego rimaypiqa “ama manchakuychu esposaykita wasiykiman apaytaqa” ninmi.
Hebreo rimaypiqa “Jeshua” otaq “Joshua” ninmi, chayqa “Jehová Diosmi salvaq” ninantan nin.
Griego rimaypiqa qhariwan mana jayk’aq puñuq sipasmantan rimashan.
Griego rimaypiqa “esposanta wasinman aparan” ninmi.