Uganda nacionmanta willakuy

  • 44.270.000 runakunan kanku
  • 8.652 predicaqkuna
  • 164 iñiq t'aqakuna
  • 5.303 runakunamantan jujlla Testigo