• “Puente de Piedra” nisqaq cercanpin Familiaykiwan kusisqa kawsakuy nisqa folletota munachishanku (Skopie, Macedonia)

Macedonia nacionmanta willakuy

  • 2.088.091 runakunan kanku
  • 1.281 predicaqkuna
  • 23 iñiq t'aqakuna
  • 1.630 runakunamantan jujlla Testigo