San Bartolomé nacionmanta willakuy

  • 9.604 runakunan kanku
  • 34 predicaqkuna
  • 1 iñiq t'aqakuna
  • 282 runakunamantan jujlla Testigo