Jonasqa jatun kamachitan Jehová Diosmanta chaskiran, ¿atinmanchu karan chaywan junt’ayta? ¿Chaskikuranchu Diospa khuyapayakuyninta?