‘Riychis, yachachimuychis, bautizamuychis’

GRABAWAQMI/COPIAWAQMI