CAMBIANANPAQ
 1.  Templo

 2. 1 Chuyay chuyay cuarto

 3. 2 Chuya cuarto

 4. 3 Ofrendata kañanapaq altar

 5. 4 Estanque

 6. 5 Sacerdotekunapaq patio

 7. 6 Israelitakunapaq patio

 8. 7 Warmikunapaq patio

 9. 8 Mana judiokunapaq patio

 10. 9 Patiota rakiq (Soreg)

 11. 10 Achka pilarniyoq corredor

 12. 11 Salomonpa corredornin

 13. 12 Soldadokunapa cuartelnin