CAMBIANANPAQ

IMA WATAPI

MAYPI

IMA PASASQANMANTA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

14 nisan

Jerusalenpi

Jesusmi nirqa traicionaqninqa Judas kasqanta, lloqsinanpaqmi nirqa

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Santa Cenatam qallarichirqa (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Pedro negananmanta hinaspa apostolninkuna cheqenanmantam nirqa

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Yanapaqtam prometerqa; uvaswan rikchanachirqa; kuyanakunankupaq nirqa; qatiqninkunapaq ultima vez mañakurqa

     

14:1–17:26

Getsemaniypi

Llumpay llakisqam tarikurqa; traicionasqa hinaspa presochasqam karqa

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalenpi

Anasmi tapurqa; Caifasmi juzgarqa, cortepi; Pedrom negarqa

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Jesusta traicionaspam Judas warkukururqa (Hch 1:18, 19)

27:3-10

     

Pilatoman, Herodesman, kaqmanta Pilatoman aparqaku

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Jesusta librananpaq Pilato nirqa; Judiokunañataq Barrabasta librananpaq; Jesusta qerupi warkunankupaq nirqaku

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

Viernes (yaqa 3 tarden lawta)

Golgota moqopi

Qerupi warkusqam wañurqa

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalenpi

Qerumanta uraykachispam cuerponta sepulturaman aparqaku

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 nisan

Jerusalenpi

Sacerdotekuna, fariseokunam sepulturata seguraspa cuidanankupaq nirqaku

27:62-66

     

16 nisan

Jerusalenpi, muyuriqninpi, Emauspi

Jesusmi kawsarichisqa karqa; discipulonkunamanmi 5 kutita rikurirqa

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

16 nisan pasayta

Jerusalenpi; Galileapi

Discipulonkunaman huk kutikunapi rikurirqa (1Co 15:5-7; Hch 1:3-8); imakunata ruwanankupaq nirqa; willakunankupaqmi kamachirqa

28:16-20

   

20:26–21:25

25 iyar

Betaniapa hichpan Olivos moqopi

Kawsarimuspam 40 punchaw pasayta hanaq pachaman kutirqa (Hch 1:9-12)

   

24:50-53