Lucas 3:1-38

  • Juan willakuyta qallarisqanmanta (1, 2)

  • Bautizakuymanta Juanpa willakusqan (3-20)

  • Jesuspa bautizakusqanmanta (21, 22)

  • Jesucristopa ñawpaq abuelonkuna pikuna kasqanmanta (23-38)

3  Roma nacionta 15 wataña Tiberio kamachichkaptinmi Poncio Pilato Judeapi kamachirqa, Herodesñataq*+ Galilea distritota kamachirqa, wawqin Filipoñataqmi Iturea distritotawan Traconitide distritota, Lisaniasñataqmi kamachirqa Abilene distritota.  Anaswan Caifasmi+ sacerdotekunapa kamachiqnin karqa, chay punchawkunapim Diosqa Zacariaspa+ churin Juanta chunniqpi rimapayarqa.+  Juanqa Jordan mayupa muyuriqnin lawkunaman rispanmi willakurqa runakuna bautizakunankupaq, bautizakunankuqa karqa huchankumanta wanakusqankuta hukkuna yachananpaqmi, chaynapi huchanku pampachasqa kananpaq.+  Chayqa karqa Diosmanta willakuq* Isaiaspa qillqasqan libropi nisqanman hinam, paymi nirqa: “Chunniqpim runa qayakuchkan: ‘¡Jehova* Diospa ñannintayá allichaychik! ¡Purinan ñankunatayá derechaychik!+  Llapa wayqukunapas pampayachisqam kanan, urqukunawan muqukunapas pampayachisqam kanan, qiwi-qiwi ñankunapas derechasqam kanan, sasa purina ñankunapas allichasqam kanan.  Lliw runakunam rikunqa Diospa salvasqanta’”, nispa.+  Chaymi bautizachikunankupaq payman asuykuq achkallaña runakunata nirqa: “Culebrapa mirayninkuna, ¿pitaq willasurqankichik Diospa piñakuyninmanta ayqinaykichikpaq?+  Ruwasqaykichikwanyá qawachiychik huchaykichikmanta wanakusqaykichikta. Amayá sunquykichikpiqa niychikchu: ‘Abrahanmi taytayku’, nispaqa. Diosqa kay rumikunamantapas Abrahanpa churinkunataqa hatarirachinmanmi.  Arí, hachaqa ñam sachakunapa sapinpiña kachkan. Mana allin ruruq sachakunaqa kuchusqa kaspanmi ninaman wischusqa kanqa”, nispa.+ 10  Hinaptinmi runakuna nirqaku: “Chaynaqa, ¿imatataq ruwaymanku?”, nispanku. 11  Juanñataqmi nirqa: “Pipapas pachan iskay kaptinqa mana pachayuq kaqmanyá hukninta quchun, mikuynin kaptinpas quykuchunyá”, nispa.+ 12  Impuesto cobraqkunapas bautizachikunankupaqmi asuykurqaku, hinaspam nirqaku: “Yachachikuq, ¿imatataq ñuqaykuqa ruwasaqku?”, nispa.+ 13  Juanñataqmi nirqa: “Impuestotaqa pagana kaqllatayá cobraychik”, nispa.+ 14  Soldadokunapas kaynatam nirqaku: “¿Imatataq ñuqaykupas ruwaymanku?”, nispanku. Hinaptinmi Juanqa nirqa: “Amayá pimantapas qullqintaqa qichuychikchu, amataq yanqamantaqa pitapas tumpaychikchu.+ Qususqaykichikwanyá contentakuychik”, nispa. 15  Runakunaqa Cristotam* suyarqaku, hinaspam Juanmanta sunqunkupi tapukurqaku: “¿Paychu kanman Cristo?”, nispanku.+ 16  Hinaptinmi Juanqa llapanta nirqa: “Ñuqaqa yakullawanmi bautizaykichik, ichaqa ñuqamantapas aswan atiyniyuqmi hamuchkan, manam usutanpa watullantapas paskanaypaq hinachu kani.+ Paymi bautizasunkichik chuya espirituwan* hinaspa ninawan*.+ 17  Hurkitanqa makinpiñam kachkan irasqanta suma-sumaqta wayrachinanpaq hinaspa trigota taqinman huqarinanpaq, pajantam ichaqa kañanqa mana amachay atina ninawan”, nispa. 18  Chaykunamantapas huk yachachikuykunatawanraqmi Juanqa rimarqa, hinaspam sumaq willakuymanta runakunaman hinalla willarqa. 19  Galilea distritota kamachiq Herodesqa wawqinpa warmin Herodiaswanmi kakurqa, chaymi mana allin ruwasqankunamanta Juan qaqchaptin 20  Juanta carcelpi wichqarachirqa. Mana allinkunata ruwachkaspanpas chaytaraqmi ruwarqa.+ 21  Chaymantañataqmi llapallan runakuna bautizarachikuptinku Jesuspas bautizachikurqa.+ Diosta mañakuchkaptinmi hanaq pacha kicharikuykurqa,+ 22  hinaptinmi Diospa atiynin* payman uraykamurqa paloma hina, hanaq pachamantañataqmi Dios nimurqa: “Qamqa kuyasqay churiymi kanki, qamtam chaskiki”, nispa.+ 23  Yaqa 30 watanpi+ kachkaspanmi Jesusqa+ yachachiyta qallaykurqa. Runakunapa willakusqanman hinam Jesusqa karqa Joseypa+ churin,Joseyñataqmi karqa Heliypa churin, 24  Heliyñataqmi karqa Matatpa churin,Matatñataqmi karqa Leviypa churin,Leviyñataqmi karqa Melquipa churin,Melquiñataqmi karqa Janaipa churin,Janaiñataqmi karqa Joseypa churin, 25  Joseyñataqmi karqa Matatiaspa churin,Matatiasñataqmi karqa Amospa churin,Amosñataqmi karqa Nahumpa churin,Nahumñataqmi karqa Eslipa churin,Esliñataqmi karqa Nagaipa churin, 26  Nagaiñataqmi karqa Maatpa churin,Maatñataqmi karqa Matatiaspa churin,Matatiasñataqmi karqa Semeinpa churin,Semeinñataqmi karqa Josecpa churin,Josecñataqmi karqa Jodapa churin, 27  Jodañataqmi karqa Joananpa churin,Joananñataqmi karqa Resapa churin,Resañataqmi karqa Zorobabelpa+ churin,Zorobabelñataqmi karqa Sealtielpa+ churin,Sealtielñataqmi karqa Neripa churin, 28  Neriñataqmi karqa Melquipa churin,Melquiñataqmi karqa Adipa churin,Adiñataqmi karqa Cosampa churin,Cosamñataqmi karqa Elmadampa churin,Elmadamñataqmi karqa Erpa churin, 29  Erñataqmi karqa Jesuspa churin,Jesusñataqmi karqa Eliezerpa churin,Eliezerñataqmi karqa Jorimpa churin,Jorimñataqmi karqa Matatpa churin,Matatñataqmi karqa Leviypa churin, 30  Leviyñataqmi karqa Simeonpa churin,Simeonñataqmi karqa Judaspa churin,Judasñataqmi karqa Joseypa churin,Joseyñataqmi karqa Jonampa churin,Jonamñataqmi karqa Eliakimpa churin, 31  Eliakimñataqmi karqa Meleapa churin,Meleañataqmi karqa Menapa churin,Menañataqmi karqa Matatapa churin,Matatañataqmi karqa Natanpa+ churin,Natanñataqmi karqa Davidpa+ churin, 32  Davidñataqmi karqa Jeseypa+ churin,Jeseyñataqmi karqa Obedpa+ churin,Obedñataqmi karqa Boazpa+ churin,Boazñataqmi karqa Salmonpa+ churin,Salmonñataqmi karqa Nasonpa+ churin, 33  Nasonñataqmi karqa Aminadabpa churin,Aminadabñataqmi karqa Arnipa churin,Arniñataqmi karqa Hezronpa churin,Hezronñataqmi karqa Perezpa+ churin,Perezñataqmi karqa Judapa+ churin, 34  Judañataqmi karqa Jacobpa+ churin,Jacobñataqmi karqa Isaacpa+ churin,Isaacñataqmi karqa Abrahanpa+ churin,Abrahanñataqmi karqa Tareypa+ churin,Tareyñataqmi karqa Nacorpa+ churin, 35  Nacorñataqmi karqa Serugpa+ churin,Serugñataqmi karqa Reupa+ churin,Reuñataqmi karqa Pelegpa+ churin,Pelegñataqmi karqa Eberpa+ churin,Eberñataqmi karqa Selapa+ churin, 36  Selañataqmi karqa Cainanpa churin,Cainanñataqmi karqa Arpaksadpa+ churin,Arpaksadñataqmi karqa Sempa+ churin,Semñataqmi karqa Noeypa+ churin,Noeyñataqmi karqa Lamecpa+ churin, 37  Lamecñataqmi karqa Matusalenpa+ churin,Matusalenñataqmi karqa Enocpa churin,Enocñataqmi karqa Jaredpa+ churin,Jaredñataqmi karqa Maalalelpa+ churin,Maalalelñataqmi karqa Cainanpa+ churin, 38  Cainanñataqmi karqa Enospa+ churin,Enosñataqmi karqa Setpa+ churin,Setñataqmi karqa Adanpa+ churin,Adanñataqmi karqa Diospa churin.

Willakuykuna

Payqa karqa Herodes Antipasmi. Qaway “Herodes” niq palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Profeta”.
Utaq: “Diospa akllasqan runatam”.
Qaway “chuya espiritu” niqpa ima ninan kasqanta.
Kaypiqa rimachkan wakinta Diospa atiyninwan akllananmantam hinaspa wakintañataq ninawan chinkachinanmantam.
Utaq: “Chuya espiritu”.