1 Reyes 7:1-51

  • Salomonpa kamachinan wasinmanta (1-12)

  • Llamkaypi hichu-hichu kaq Hiram Salomonta yanapasqanmanta (13-47)

    • Broncemanta ruwasqa iskay pilarkunamanta (15-22)

    • Bronceta chulluchispa ruyru estanqueta ruwasqankumanta (23-26)

    • Chunka carretakunamantawan broncemanta ruwasqa lavatoriokunamanta (27-39)

  • Qurimanta ruwachisqan serviciokunamanta (48-51)

7  Salomonqa 13 watapim wasin ruwayta tukuchirqa.+  Ruwachirqataqmi Libano monte sutiyuq wasitapas.+ Chay wasipa largonmi karqa 44 metro parten*, anchonñataqmi karqa 22 metro masnin*, sayayninñataqmi karqa 13 metro masnin*. Chay wasiqa tawa siqi pilarkunapa hawanpim karqa. Chay pilarkunam takyachirqa cedromanta chakasqa qirukunata*.+  Chay qirukunapa hawantam cedromanta tablakunawan qatachirqa. Llapanmi karqa 45, huk siqim karqa 15.  Karqataqmi marcoyuq kimsa siqi ventanakunapas. Chay ventanakunaqa chimpa-chimpam karqa.  Llapallan yaykunakunaqa hinaspa punkukunata hapiq qirukunapa marconkunaqa cuadradokamam karqa. Kimsa siqi ventanakunapas chimpa-chimpam cuadradokama karqa.  Salomonqa ruwachirqataqmi pilarsapallaña hatun wasitapas. Chay wasipa largonmi karqa 22 metro masnin*, anchonñataqmi karqa 13 metro masnin*. Chay wasiman yaykunapi pilarkunaqa qatasqam karqa.  Ruwachirqataqmi kamachinanpaq tiyanan+ utaq quejakunata allichanan wasitapas.+ Chay wasipa ukuntam muyuriqninta cedromanta tablakunawan churachirqa.  Huknin patiopim+ karqa Salomonpa wasin, chay wasiqa karqa kamachinanpaq tiyanan wasipa hichpanpim. Salomonpa wasinqa kamachinanpaq tiyanan wasi hinam karqa. Yaqa chaynatam ruwachirqa Egipto nacionniyuq warminpa wasintapas. Payqa karqa Egiptota kamachiqpa* warmi churinmi.+  Chay wasikunapa cimientonkuna, pirqankuna hinaspa hawa lawninqa sumaq* llaqllasqa rumikunawanmi+ karqa hatun patiokama.+ Chay rumikunaqa chay sayaykamallam kuchusqa karqa. 10  Chay wasikunapa cimientonkunaqa sumaq hinaspa hatun rumikunawan churasqam karqa. Wakin rumikunam karqa tawa metro masnin*, wakinñataqmi kimsa metro parten*. 11  Pirqatañataqmi ruwarqaku chay sayaykamalla sumaq llaqllasqa rumikunawan. Churarqakutaqmi cedromanta qirukunatapas. 12  Diospa wasinpa hawa lawnin patiopa pirqankunam karqa kimsa siqi llaqllasqa rumikunawan, hawanpiñataqmi karqa huk siqi cedromanta qirukuna. Chaynam karqa Jehova Diospa wasinpa corredorninpas+ hinaspa ñawpaqninpi pationpas.+ 13  Kamachiq Salomonmi Tiro llaqtapi Hiramta+ pusachimurqa. 14  Hirampa mamanmi karqa Neftaliy ayllumanta viuda warmi. Taytanñataqmi karqa Tiro llaqtayuq, payqa broncemanta imapas ruway yachaq runam karqa.+ Hirampas chay ruwaypiqa hichu-hichum karqa, hinaspapas yachayniyuqmi karqa.+ Chaymi kamachiq Salomonman hamurqa, hinaspam tukuy ima kamachisqanta ruwarqa. 15  Bronceta chulluchispanmi iskay pilarkunata ruwarqa,+ sapa pilarpa sayayninmi karqa pusaq metro*.+ Muyuriqninñataqmi karqa pichqa metro masnin*. 16  Chay pilarkunapa puntantam bronceta chulluchispan ruyruniqta ruwarqa. Sapakamam karqa iskay metro masnin* sayayniyuq. 17  Chaymanmi churarqa cadenawan simpasqa mallakunata.+ Sapakamapim churarqa qanchista. 18  Chay mallakunapa muyuriqninpim iskay siqi granadakunata churarqa. Chaykunawanmi sapa pilarkunapa puntanpi ruyruniqta sumaqyachirqa. 19  Pilarkunapa puntanpi ruyruniqqa amanqay wayta hinam karqa. Chayqa yaqa iskay metro* sayayniyuqmi karqa. 20  Chay ruyruniqqa pilarkunapa puntanpim karqa. Chaypa sikinpa muyuriqninpim mallakuna karqa, mallakunapa hawanpiñataqmi karqa iskay siqi granadakuna. Sapa siqipim karqa 100 granadakuna.+ 21  Chay pilarkunatam Diospa wasinman* yaykunapi sayarachirqa.+ Alliq* lawpi pilartam suticharqa Jakinwan*, ichuq* lawpi pilartañataqmi Boazwan*.+ 22  Pilarkunapa puntanpi ruyruniqqa amanqay wayta hinam karqa. Chaynatamá pilarkuna ruwayta tukururqaku. 23  Broncemantataqmi ruwarqa ruyru estanquetapas.+ Huknin patanmanta huknin patankamam karqa tawa metro masnin*, sayayninñataqmi karqa iskay metro masnin*, muyuriqninñataqmi karqa 13 metro masnin*.+ 24  Chay estanquepa muyuriqninpim calabaza hina alaqakuna karqa,+ siminpa tumpa urayninpim sapa parte metropi* chunka karqa. Karqataqmi chay estanquewan huklla ruwasqa iskay siqi calabazakuna kaqllapas. 25  Chay estanqueqa broncemanta ruwasqa 12 torokunapa+ wasanpim tiyarqa. Kimsa torokunam qawarqa intipa qispimunan lawman, kimsañataq intipa siqaykunan lawman, kimsañataq alliq lawman*, kimsañataq ichuq lawman*. 26  Chay estanqueqa tawa dedo* raktayuqmi karqa, patanñataqmi karqa allpa mankapa hina utaq panchirichkaq amanqay wayta hina. Chaymanqa 2.000 puyñu* yakum yaykuq. 27  Ruwarqataqmi broncemanta chunka carretakunatapas.+ Sapa carretapa largonmi karqa yaqa iskay metro*, anchonpas karqa yaqa tawa metrom, sayayninñataqmi karqa huk metro masnin*. 28  Chay carretakunaqa kayna ruwasqam karqa: Sapa law waqtanpim karqa marcoyuq tablerokuna. 29  Chay marcoyuq tablerokunapim dibujasqa karqa leonkuna,+ torokuna hinaspa querubin angelkuna.+ Hina chaykunataqmi marconkunapipas dibujasqa karqa. Leonkunapa hinaspa torokunapa hanayninpi hinaspa urayninpiñataqmi karqa warkusqa alaqakuna, chayqa chulluchispa laqasqam karqa. 30  Sapa carretakunapa tawa ruedanmi karqa broncemanta, ruedanta hapiqkunapas karqa broncemantam. Tawan esquinanpiñataqmi karqa carretata hapiq varillakuna. Karqataqmi lavatoriota hapiqkunapas, chaypa hawanpim karqa chulluchispa ruwasqa alaqakuna. 31  Chay lavatoriopa tiyananmi uku lawninmanta siminkama karqa yaqa parte metro* sayayniyuq, chay tiyananqa karqa ruyrum. Lavatoriopa tiyananwan takyachiqninñataqmi karqa parte metro masnin* sayayniyuq, chay siminpipas karqam dibujokuna, chay marcoyuq tablerokunaqa karqa cuadradom, manam ruyruchu. 32  Tawa ruedakunapa hawanpiñataqmi karqa tablerokuna. Ruedakunata hapiqkunañataqmi karqa carretaman hukllawasqa. Sapa ruedapa sayayninmi karqa parte metro masnin*. 33  Carretakunapa ruedankuna, ruedanta hapiqkuna, aronkuna, rayonkuna hinaspa ruedapa chawpinpi hapiqkunaqa broncemantam karqa. 34  Sapa carretapa tawan esquinanpim karqa varillakuna. Chaykunaqa carretawan huklla ruwasqam karqa. 35  Carretapa hawanpi ruyruñataqmi karqa huk cuarta sayayniyuq. Muyuriqninpiñataqmi karqa marcoyuq tablerokuna. Chaykunaqa carretawan huklla ruwasqam karqa. 36  Chay marcoyuq tablerokunapim haypasqanman hina dibujasqa karqa querubin angelkuna, leonkuna hinaspa palmera sachakuna. Hina chaykunataqmi marconkunapipas dibujasqa karqa. Muyuriqninpiñataqmi karqa dibujasqa alaqakuna.+ 37  Chaynatam ruwarqa chunka carretakunata.+ Llapallanmi bronceta chulluchispa ruwasqa karqa,+ sayayninpas imayna kasqanpas chaynallam karqa. 38  Ruwarqataqmi broncemanta chunka hatun lavatoriokunatapas.+ Sapakamamanmi yaykuq 40 puyñu* yaku. Waqtanñataqmi karqa yaqa iskay metro*. Sapa carretam karqa lavatorioyuq. 39  Diospa wasinpa alliq lawninpim churarqa pichqa carretakunata, ichuq lawninpipas pichqa carretakunatam churarqa. Ruyru estanquetañataqmi churarqa wasipa alliq lawninpi, churarqaqa intipa qispimunan lawpim*.+ 40  Hiramqa+ ruwarqataqmi palakunatapas,+ tazonkunatapas+ hinaspa huk lavatoriokunatapas. Chaynatamá Hiramqa Salomonpa kamachisqanman hina Jehova Diospa wasinpi tukuy ima ruwayta tukururqa.+ 41  Paymi ruwarqa iskay pilarkunata,+ pilarkunapa hawanpi tazon hina alaqata hinaspa iskay mallakunata.+ Chay mallakunam iskaynin alaqakunata sumaqyachirqa. 42  Ruwarqataqmi 400 granadakunatapas.+ Sapa mallapaqmi karqa iskay siqi granadakuna. Chay granadakunaqa tazon hina alaqakunapim mallakunapa hawanpi churasqa karqa. 43  Ruwarqataqmi chunka carretakunatapas+ chaynataq carretakunapaq chunka lavatoriokunatapas.+ 44  Chaymantapas ruwarqam ruyru estanqueta,+ chay estanque tiyananpaq 12 torokunata, 45  baldekunata, palakunata, tazonkunata hinaspa hukkunatapas. Tukuy chaykunatam Hiramqa broncemanta ruwarqa Salomonpa kamachisqanman hina Jehova Diospa wasinpaq. Tukuy chaykuna ruwasqanqa broncemantam lluchkay-lluchkay karqa. 46  Kamachiq Salomonmi tukuy chaykunata ruwachirqa bronceta chulluchispa llinku mitumanta ruwasqa moldekunapi. Chaykunataqa ruwachirqa Jordan mayu lawpim Sucot llaqtamanta Zaretan llaqtaman rinapi. 47  Diospa wasinpaq achka-achka serviciokuna ruwachisqantaqa manañam Salomonqa pesachirqachu. Chaymi mana yachakurqachu broncepa llasayninqa.+ 48  Salomonmi Jehova Diospa wasinpaq ruwachirqa qurimanta altarta+ hinaspa qurimanta mesata.+ Chay mesaqa karqa Diospaq tanta churanam. 49  Ruwachirqataqmi qurimanta candelabrokunatapas,+ chaykunaqa uku law cuartoman yaykunapim karqa. Pichqatam churachirqa alliq lawninpi, pichqatañataqmi ichuq lawninpi. Ruwachirqataqmi qurimanta waytakunatapas,+ mecherokunatapas hinaspa tijerakunatapas.+ 50  Ruwachirqataqmi qurimanta huk lavatoriokunatapas, nina wañuchinakunatapas,+ tazonkunatapas, vasokunatapas+ chaynataq sansa apanakunatapas.+ Chuyay-chuyay sutiyuq cuartopa hinaspa Chuya sutiyuq cuartopa punkunta muyuchiq muchkakunapas+ qurimanta ruwasqam karqa. 51  Chaynatam kamachiq Salomonqa Jehova Diospa wasin ruwayta tukuchirqa. Chaymantam taytan Davidpa Diospaq tukuy ima sapaqchasqanta apamurqa,+ hinaspam qurita, qullqita chaynataq tukuy imata waqaycharqa Jehova Diospa kapuqninkuna waqaychana cuartokunapi.+

Willakuykuna

Utaq: “Kaspikunata”.
Utaq: “30 kuchus”.
Utaq: “100 kuchus”. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “50 kuchus”.
Utaq: “50 kuchus”.
Utaq: “30 kuchus”.
Utaq: “Faraonpa”.
Utaq: “Achka qullqipa chanin ”.
Utaq: “Chunka kuchus”.
Utaq: “Pusaq kuchus”.
Utaq: “18 kuchus”.
Utaq: “12 kuchus”.
Utaq: “Pichqa kuchus”.
Utaq: “Tawa kuchus”.
Utaq: “Temploman”.
“Boaz” ninanqa yaqachusmi “kallpawan” ninan.
Utaq: “Lluqi”.
“Jakin” ninanqa: “Jehova Diosmi allinta takyachin”, ninanmi.
Utaq: “Paña”.
Utaq: “Chunka kuchus”.
Utaq: “Pichqa kuchus”.
Utaq: “30 kuchus”.
Utaq: “Kuchuspi”.
Utaq: “Sur lawman”.
Utaq: “Norte lawman”.
Kayqa karqa yaqa qanchis centimetro partenmi. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “2.000 bato”. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “Tawa kuchus”.
Utaq: “Kimsa kuchus”.
Utaq: “Huk kuchus parten”.
Utaq: “Huk kuchus”.
Utaq: “Huk kuchus parten”.
Utaq: “40 bato”.
Utaq: “Tawa kuchus”.
Kayqa karqa wasipa corredornin lawpim.