1 Cronicas 9:1-44

  • Huklawpi kaqkuna pikuna kutimusqankumanta (1-34)

  • Saulpa ayllunmanta kaqmanta rimasqan (35-44)

9  Israelta kamachiq runakunamanta rimaq libropim Israelpa miraynin runakunaqa ayllunkuman hina llapallanku listasqa kachkan. Juda llaqtayuq runakunañataqmi Diosta qipanchasqankurayku Babilonia nacionman apasqa karqaku.+  Babiloniamanta llaqtankuman puntata kutimuqkunam karqaku sacerdotekuna, Leviy ayllumanta kaqkuna, Diospa wasinpi* yanapakuqkunawan wakin Israel runakuna.+  Jerusalen llaqtamanñataqmi kutimurqaku Judapa mirayninmanta,+ Benjaminpa mirayninmanta,+ Efrainpa mirayninmanta, Manasespa mirayninmanta wakin runakuna. Chay runakunam karqaku:  Utai, Utaiqa karqa Amiudpa churinmi, Amiudñataqmi karqa Omripa churin, Omriñataqmi karqa Imripa churin, Imriñataqmi karqa Banipa churin. Paykunam karqaku Perezpa mirayninkuna.+ Perezqa karqa Judapa churinmi.  Selapa mirayninmantañataqmi karqa Asayawan churinkuna. Asayaqa karqa piwim*.  Zerapa mirayninmantañataqmi+ karqa Jewelwan 690 ayllunkuna.  Benjaminpa mirayninmantañataqmi karqa Salu. Saluqa karqa Mesulampa churinmi, Mesulamñataqmi karqa Hodaviaspa churin, Hodaviasñataqmi karqa Hasenuapa churin.  Karqataqmi Ibneyapas, Ibneyaqa karqa Jeroampa churinmi. Karqataqmi Elapas, Elaqa karqa Uzipa churinmi, Uziñataqmi karqa Micripa churin. Karqataqmi Mesulampas, Mesulamqa karqa Sefatiaspa churinmi, Sefatiasñataqmi karqa Reuelpa churin, Reuelñataqmi karqa Ibniyapa churin.  Chay tawankupa listasqa ayllunkum karqa 956 runakuna. Llapallankum karqaku ayllunkupi kamachiqkuna. 10  Sacerdotekunamantañataqmi karqa: Jedaya, Jeoyarib, Jakin+ hinaspa 11  Azarias. Azariasqa karqa Hilkiaspa churinmi, Hilkiasñataqmi karqa Mesulampa churin, Mesulamñataqmi karqa Sadocpa churin, Sadocñataqmi karqa Merayotpa churin, Merayotñataqmi karqa Aitubpa churin. Aitubqa karqa Diospa wasinpi kamachiqmi. 12  Karqataqmi Adayapas, Adayaqa karqa Jeroampa churinmi, Jeroamñataqmi karqa Pasjurpa churin, Pasjurñataqmi karqa Malkiyapa churin. Karqataqmi Masaipas, Masaiqa karqa Adielpa churinmi, Adielñataqmi karqa Jazerapa churin, Jazerañataqmi karqa Mesulampa churin, Mesulamñataqmi karqa Mesilemitpa churin, Mesilemitñataqmi karqa Imerpa churin. 13  Karqataqmi paykunapa ayllunpas. Llapankum karqaku ayllunkupi kamachiqkuna. Diospa wasinpi yanapakunankupaq kaqkunam karqaku 1.760 kallpasapa runakuna, paykunaqa karqaku allin llamkaqkunam. 14  Leviy ayllumantañataqmi karqa Semaya.+ Semayaqa karqa Hasubpa churinmi, Hasubñataqmi karqa Azrikampa churin, Azrikamñataqmi karqa Hasabiaspa churin. Paykunam karqaku Meraripa mirayninkuna. 15  Karqataqmi Bakbakarpas, Herespas, Galalpas chaynataq Mataniaspas. Mataniasqa karqa Micapa churinmi, Micañataqmi karqa Zicripa churin, Zicriñataqmi karqa Asafpa churin. 16  Karqataqmi Abdiaspas, Abdiasqa karqa Semayapa churinmi, Semayañataqmi karqa Galalpa churin, Galalñataqmi karqa Jedutunpa churin. Karqataqmi Berekiaspas, Berekiasqa karqa Asapa churinmi, Asañataqmi karqa Elcanapa churin. Berekiasqa yacharqa* Netofa runakunapa yachasqanpim.+ 17  Punku cuidaqkunam+ karqa: Salum, Acub, Talmon hinaspa Aiman. Paykunapa llaqtamasinmi karqa Salum, paymi karqa paykunapa kamachiqnin. 18  Chay punchawkamam Salum karqa kamachiqpa yaykunanpi punku cuidaq. Chay punkuqa qawarqa intipa qispimunan lawmanmi.+ Chay runakunam karqaku Leviy ayllukunapa yachasqanku punkupi kaqkuna. 19  Salumqa karqa Koreypa churinmi, Koreyñataqmi karqa Ebiasafpa churin, Ebiasafñataqmi karqa Coreypa churin. Salumqa ayllunkunapiwanmi* Diospa carpanpa punkunta cuidaqkunapa kamachiqnin karqaku. Paykunapa ñawpaq taytankupas karqa Jehova Diospa carpanpa punkunta cuidaqkunam. 20  Eleazarpa+ churin Fineasmi+ ñawpaqta kamachiqninku karqa. Fineastaqa Jehova Diosmi yanaparqa. 21  Meselemiaspa churin Zacariasmi+ Diospa carpanman yaykuna punkupi karqa. 22  Punkukunata qawanankupaq akllasqakunam karqa 212 runakuna. Ayllunku imayna listasqa kasqanman hinam paykunaqa llaqtankupi yacharqaku.+ Paykunapa ñawpaq taytankuqa allin runakunam karqaku, chaymi paykunata Davidwan qawaq Samuelqa+ punkuta cuidanankupaq churarqa. 23  Paykunam churinkunapiwan Jehova Diospa wasinpa+ utaq carpanpa punkunkunata cuidaqkunamanta nanachikurqaku. 24  Punku cuidaqkunaqa tawan lawninpim karqaku.+ 25  Ayllunkum maymi kasqankumanta hamuqku paykunawan kuska qanchis punchaw kanankupaq. 26  Allin runakuna kasqankuraykum punku cuidaqkunamanta tawa runakuna akllasqa karqaku. Paykunaqa Leviy ayllumantam karqaku, hinaspapas Diospa wasinpi quri-qullqita waqaychananku cuartokunamantawan huk cuartokunamanta nanachikunankupaqmi churasqa karqaku.+ 27  Paykunaqa Diospa wasinta cuidaqkunam karqaku, chaymi tutapas wasipa muyuriqninpi karqaku. Makinkupi llave kasqanraykum sapa achikyaqta punkuta kichaqku. 28  Leviy ayllumanta wakin runakunañataqmi Diospa wasinpi serviciokunamanta+ nanachikuqku. Paykunam hurquptinkupas hinaspa kutiykachiptinkupas yupaqku. 29  Wakinkuñataqmi huk serviciokunamanta nanachikuqku. Chaykunam karqa Diospaq sapaqchasqa serviciokuna,+ harina,+ vino,+ aceite,+ sachapa miski asnaq wiqin*,+ hinaspa miski asnaq aceite.+ 30  Sacerdotekunapa wakin mirayninkunam miski asnaq aceiteta ruwaqku. 31  Leviy ayllumanta Matitiasmi tantata ruwaq. Payqa karqa Coreypa miraynin Salumpa piwi churinmi.+ 32  Koatpa mirayninmanta wakinkum sapa samana punchaw*+ Diospaq sapaqchasqa tantata* ruwaqku.+ 33  Takiqkunaqa tuta-punchawmi ruwayninkupi karqaku, manam huktaqa imatapas ruwaqkuchu. Paykunaqa karqaku Leviy ayllupi kamachiqkunam, hinaspapas Diospa wasinpim karqaku. 34  Leviy ayllupi chay kamachiqkunaqa Jerusalen llaqtapim yacharqaku. Paykunam listasqa karqaku. 35  Jeielmi yacharqa rikurichisqan Gabaon llaqtapi.+ Warminpa sutinmi karqa Maaca. 36  Piwi churinmi karqa Abdon. Abdonman qatiqkunañataqmi karqa: Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, 37  Guedor, Aio, Zacarias hinaspa Miklot. 38  Miklotmi karqa Simeampa taytan. Paykunam yacharqaku ayllunkupa hichpan Jerusalen llaqtapi wakin ayllunkuwan kuska. 39  Nermi+ karqa Quispa taytan, Quisñataqmi karqa Saulpa taytan.+ Saulpa churinkunam karqa: Jonatan,+ Malkisua,+ Abinadab+ hinaspa Esbaal. 40  Jonatanpa churinmi karqa Merib-baal,+ Merib-baalpa churinñataqmi karqa Miqueas.+ 41  Miqueaspa churinkunañataqmi karqa: Piton, Melec, Tahrea hinaspa Acaz. 42  Acazmi karqa Jarapa taytan, Jarañataqmi karqa Alemetpa, Bet-azmavetpa hinaspa Zimripa taytan. Zimriñataqmi karqa Mozapa taytan. 43  Mozañataqmi karqa Bineapa taytan, Bineapa churinmi karqa Refaya, Refayapa churinñataqmi karqa Eleasa, Eleasapa churinñataqmi karqa Azel. 44  Azelpa suqta churinkunam karqa: Azrikam, Bocru, Ismael, Searias, Abdias hinaspa Hanan. Paykunamá Azelpa churinkuna karqa.

Willakuykuna

Utaq: “Templopi”.
Utaq: “Punta naceqmi”.
Utaq: “Tiyarqa”.
Utaq: “Coreypa mirayninkunapiwanmi”.
Utaq: “Olibano”.
Utaq: “Patanasqa tantata”.
Utaq: “Sabadopi”.