Nehemias 12:1-47

12  Salatielpa churin Zorobabelwan hinaspa Josueywan kutimuq sacerdotekunaqa hinaspa Leviy castakunaqa kaykunam: Sacerdotekunamantam karqa Seraias, Jeremias, Esdras,  Amarias, Maluc, Hatus,  Secanias, Rehum, Meremot,  Ido, Gineto, Abias,  Mijamin, Maadias, Bilga,  Semaias, Joiarib, Jedaias,  Salu, Amoc, Hilcias hinaspa Jedaias. Paykunam karqa sacerdotekunapa jefenkuna chaynataq Josueypa tiemponpi ayllunkunapas.  Leviy castamantam karqa Josuey, Binuy, Cadmiel, Serebias, Juda hinaspa Matanias, Mataniasmi castamasinkunapiwan Diosman gracias qoq takiqkunata yachachirqa.  Paykunapa castamasin Bacbuquias hinaspa Uni sutiyoq runapas paykunapa chimpanpim karqa imam rurananta rurananpaq. 10  Joiacim sutiyoq runapa taytanmi karqa Josuey, Joiacimñataqmi karqa Eliasibpa taytan, Eliasibñataqmi karqa Joidapa taytan, 11  Joidañataqmi karqa Johananpa taytan, Johananñataqmi karqa Jaduapa taytan. 12  Joiacimpa tiemponpi ayllukunapa kamachiqnin sacerdotekunam kaykuna: Seraias castapa kamachiqninmi karqa Meraias, Jeremias castapa kamachiqninmi karqa Hananias. 13  Esdras castapa kamachiqninmi karqa Mesulam, Amarias castapa kamachiqninmi karqa Johanan. 14  Melicu castapa kamachiqninmi karqa Jonatan. Sebanias castapa kamachiqninmi karqa Josey. 15  Harim castapa kamachiqninmi karqa Adna. Meraiot castapa kamachiqninmi karqa Helcai. 16  Ido castapa kamachiqninmi karqa Zacarias. Gineton castapa kamachiqninmi karqa Mesulam. 17  Abias castapa kamachiqninmi karqa Zicri, Miniamin castapa kamachiqninmi karqa..., Moadias castapa kamachiqninmi karqa Piltai. Bilga castapa kamachiqninmi karqa Samua, 18  Semaias castapa kamachiqninmi karqa Jonatan. 19  Joiarib castapa kamachiqninmi karqa Matenai. Jedaias castapa kamachiqninmi karqa Uzi. 20  Salai castapa kamachiqninmi karqa Calai. Amoc castapa kamachiqninmi karqa Eber. 21  Hilcias castapa kamachiqninmi karqa Hasabias, Jedaias castapa kamachiqninmi karqa Natanael. 22  Eliasib, Joiada, Johanan hinaspa Jadua sutiyoq runakunapa tiemponpim Leviy castakunapa kamachiqnin chaynataq sacerdotekunapa kamachiqninkunapas apuntasqa karqaku, paykunaqa apuntasqa karqaku Persia nacionpi Rey Dariopa tiemponkamam. 23  Leviy castakunapa kamachiqninkunapas apuntasqataqmi karqaku reykunapa wakin rurasqankunamanta apuntananku libropi, chayna apuntasqaqa karqaku Eliasib sutiyoq runapa willkan Joahananpa tiemponkamam. 24  Chaynaqa Leviy castakunapa kamachiqninkunaqa karqa kaykunam: Hasabias, Serebias hinaspa Cadmielpa churin Josuey. Paykunapa chimpanpiñataqmi kachkarqa castankuna chaynapi muyuyninpi Tayta Diosta yupaychaspa payman graciasta qonankupaq. Chaynatam kamachikurqa Diospa serviqnin David. 25  Almacen cuartopa hichpanpi punkuwan cuentallikuqkunam karqa Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulam, Talmon hinaspa Acub. 26  Paykunaqa karqaku Joiacimpa tiemponpi kaqkunam, Joiacimpa taytanmi karqa Josuey, Josueypa taytanñataqmi karqa Josadac. Paykunaqariki karqaku prefecto Nehemiaspa hinaspa Diospa leynin yachachiq sacerdote Esdraspa tiemponpi kaqkunam. Llaqtapa murallankunata Diospaq sapaqchasqankumanta 27  Jerusalen llaqtapa murallankuna Diospaq sapaqchananku punchaw chayaramuptinmi tukuy hinastin yachasqankupi maskamurqaku Leviy casta runakunata hinaspam pusarqaku Jerusalen llaqtaman chaynapi kusikuyllawanña graciasta qospanku takikunawan, platillokunawan, hatun arpakunawan hinaspa taksa arpakunawan cultota ruranankupaq. 28  Chaynaqa Leviy castamanta takiq runakunamá hamurqaku Jerusalen llaqtapa muyuriqninkunamanta, hamurqakutaqmi Netofa sutiyoq llaqtachakunamantapas 29  chaynataq Bet-gilgal llaqtachamantapas chaynataq Geba chakrakunamantapas chaynataq Azmavet chakrakunamantapas. Takiqkunaqariki Jerusalen llaqtapa muyuriqninpim llaqtachakunata kikinkupaq hatarirachirqaku. 30  Sacerdotekunam Leviy castakunapiwan chuyanchakuruspanku chuyancharqakutaq wakin runakunatapas, llaqtaman yaykuq zaguan punkukunatapas chaynataq murallatapas. 31  Chaymantam ñoqa Nehemias murallapa hawanman seqachirqani Juda law autoridadkunata, sayaykachirqanitaqmi iskayman rakinasqa achkallaña takiqkunatapas. Puntata riq takiqkunamá murallapa hawanta rirqa *alleq law Qopapata Punku lawman. 32  Chay takiqkunapa qepantam rirqa Osaias, payqa richkarqa Juda law parten autoridadkunawanmi. 33  Paywanqariki richkarqaku Azariasmi Esdraspiwan hinaspa Mesulampiwan. 34  Richkarqataqmi Juda sutiyoq runawan Benjaminpas chaynataq Semaiaswan Jeremiaspas. 35  Cornetillantinkama riqmasin sacerdotekunañataqmi karqa Zacarias, paypa taytanñataqmi karqa Jonatan, Jonatanpa taytanñataqmi karqa Semaias, Semaiaspa taytanñataqmi karqa Matanias, Mataniaspa taytanñataqmi karqa Micaias, Micaiaspa taytanñataqmi karqa Zacur, Zacurpa taytanñataqmi karqa Asaf. 36  Paykunawantaqmi rirqa castamasin Semaiaspas, Azaraelpas, Milalaipas, Gilalaipas, Maaipas, Natanaelpas, Judapas chaynataq Hananipas, paykunam tocachkarqaku Diospa serviqnin Davidpa tocanan kaqkunata. Paykunapa ñawpaqnintañataqmi rirqa Diospa yachachikuynin yachachiq Esdras. 37  Hina chaynalla murallapa hawanta rispankum Pukyuman Lloqsiq Zaguan punkupa hawanta seqarqaku “Davidpa Llaqtan” sutiyoq barriopa gradasninta, rirqakuqa Davidpa palacionpa altonta Yakuman Lloqsiq Zaguan punkuman chayanankukamam, chay zaguanqariki kachkan intipa qespimunan lawpim. 38  Chay takiqkunapa huknin partenñataqmi rirqa *ichoq lawman. Ñoqa Nehemiaspas chay takiqkunatam qatirqani parten runakunapiwan kuska, ñoqaykuqa rirqaniku murallapa hawantamá Hornokunapa Kanan Torrenta pasastin ancho murallakama. 39  Chaymantañataqmi rirqaniku Efrain sutiyoq zaguan punku hawanta hinaspam pasarqaniku Ñawpa Zaguan hawanta, Challwa Zaguan punku hawanta, Hananeel Torre hawanta hinaspa Pachak sutiyoq torre hawanta, Oveja sutiyoq zaguan punkupa hawankama chayaruspaykum sayaykurqaniku Guardiapa zaguannin hawanpi. 40  Chay iskayman rakinasqa takiqkunam Diospa templonman chayaykuspa sayaykurqaku, ñoqapas riqmasiy parten kamachikuqkunawanmi chaypi sayaykurqani. 41  Cornetillakuna tocaq sacerdotekunapas hina chaynallatam rurarqaku, paykunam karqa: Eliacim, Maasias, Miniamin, Micaias, Elioenai, Zacarias, Hananias, 42  Maasias, Semaias, Eleazar, Uzi, Johanan, Malquias, Elam hinaspa Ezer. Chaynapimá chay takiqkunaqa Izrahias sutiyoq runapa kamachisqan takirqaku. 43  Chay punchawpiqa Diosmanmi ofrecerqaku sumaq achkallaña ofrendakunata chaynapim runakunapas ancha kusisqallaña karqaku Diospuni paykunataqa kusiykachisqanrayku, warmikunapas wawakunapiwanmi ancha kusisqallaña tarikurqaku. Chay Jerusalen llaqtapi kusikuyqa karukamaraqmi uyarikurqa. Sacerdotekunapaqwan Leviy castakunapaq mikuymanta 44  Chay tiempopim runakunata akllarqaku qori-qollqeta, ofrendakunata, punta kaq rurukunata hinaspa diezmokunata almacen cuartoman huñunankupaq. Paykunaqa akllasqa karqaku Diospa yachachikuyninman hina sacerdotekunapaq hinaspa Leviy castakunapaqpas tupaqninta huñunankupaqmi. Chaynataqa rurananku karqa llaqtakunapa chakrankunapim. Judá lawpi yachaqkunaqa kusisqallañam kachkarqaku sacerdotekunapa hinaspa Leviy castakunapa imam rurasqankuwan. 45  Sacerdotekunamá Leviy castakunapiwan Diosninkuta servirqaku, rurarqakutaqmi chuyanchana kaqkunatapas, hina chaynallatam rurarqaku takiqkunapas hinaspa punkukunawan cuentallikuqkunapas. Tukuy chaykunataqa rurarqaku Davidpa hinaspa churin Salomonpa kamachisqanman hinam. 46  Arí, Davidpa tiemponpiraqqa hinaspa Asaf sutiyoq runapa tiemponpiraqqa karqam takiqkunapa maestronkuna chaynataq Diosman alabaq takiqkunapa kamachiqninkunapas hinaspa Diosman gracias qoq takiqkunapa kamachiqninkunapas. 47  Chaynaqa Zorobabelpa tiemponpiwan Nehemiaspa tiemponpiqa lliw Israel runakunam sapa punchaw qorqaku mikuykunata takiqkunaman chaynataq punkukunawan cuentallikuqkunamanpas, tupaqninman hinataqmi qorqaku Leviy casta runakunamanpas. Leviy casta runakunapas hina chaynallatam rurarqaku Aaronpa castan sacerdotekunawan.

Willakuykuna

Alleq paña,
Ichoq lloqe