Mateo 13:1-58

13  Chay punchawmi Jesus wasimanta lloqsiruspan tiyaykurqa lamar qochapa patanpi.  Achkallaña runakuna kaptinmi boteman yaykuspan tiyaykurqa, lliw runakunañataqmi qocha patallanpi karqaku.  Chaymi Jesus achka yachachikuykunata rimarirqa kayna rikchanachiykunawan: —Huk runam rirqa tarpukuq.  Muhuta maqchiptinmi wakin wichirqa ñanman, chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa.  Wakinñataqmi wichiykurqa ranraman hinaptinmi chay muhu chaylla wiñaramurqa as allpallapi kasqanrayku.  Ichaqa inti rupariykamuptinmi mana sumaq sapichakusqa kasqanrayku chakirurqa.  Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka-kichka ukuman hinaptinmi kichkakuna wiñaruspa muhu wiñaqta eqoyarachirqa.  Wakinñataqmi allin allpaman wichiykusqanrayku wiñaruspan rururqa, wakinmi huk muhullamanta rururqa pachakta, wakinñataq soqta chunkata, wakinñataq kimsa chunkata.  —Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá. Rikchanachiykunaqa imapaqmi kasqanmanta (Mr 4:10-12. Lc 8:9-10) 10  Hinaptinmi discipulonkuna Jesusman asuykuspa tapurqaku: —¿Imanasqataq runakunataqa rikchanachispa yachachinki? —nispa. 11  Chaymi payñataq nirqa: —Qamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikkunata yachachikichik, wakin runakunamanmi ichaqa mana chaynatachu yachachini. 12  Kapuqniyoqmanqa achkataraqmi yapasaq, aslla kapuqniyoqmantam ichaqa aslla kapuqnintapas qechurusaq. 13  Chaymi paykunamanqa rikchanachispa rimapayani. Qawakuchkaspapas manam rikunkuchu, uyarichkaspapas manataqmi entiendenkuchu. 14  Chayraykum paykunapiqa cumplikun Diosmanta willakuq Isaiaspa nisqan. Paymi nirqa:“Uyarispapas manam entiendenkichikchu,qawakuspapas manam cuentata qokunkichikchu. 15  Kay runakunapa sonqonqa rumiyarunmi.Paykunaqa rikurirun sasa uyarikuqmi.Qemchikurunkum mana rikukunankupaq.Upa tukurunkum mana uyarinankupaqchaynapi tukuy sonqonkuwan mana entiendenankupaq,chaynapi mana kutirikamuwanankupaqchaynapi mana sanoyachinaypaq.” 16  —Mayna kusisqam kankichik kaykuna qawaqkunaqa hinaspa uyariqkunaqa. 17  Cheqaptapunim nikichik, Diosmanta willakuq achka runakunam justo kaq runakunapiwan rikusqaykichikta rikuyta munarqaku ichaqa manam rikurqakuchu, uyarisqaykichiktapas uyariytam munarqaku ichaqa manam uyarirqakuchu. Rikchanachisqanpa imam ninanmanta (Mr 4:13-20. Lc 8:11-15) 18  —Yachaychikyá tarpuqwan rikchanachisqaypa imam ninanta: 19  Diospa munaychakusqanmanta willakuyta uyarichkaspan mana entiendeqqa ñanman wichiykuq muhumanmi rikchakun, mana allin hamuruspanmi tarpusqa muhuta qechurun sonqonmanta. 20  Wakin runañataqmi rikchakun ranraman wichiykuq muhuman. Diospa palabranta uyarispam kusisqallaña chaskin. 21  Aswanqa mana sapichasqa kasqanraykum mana unaytachu kawsan. Ñakarispa hinaspa Diospa palabranrayku cheqnisqa kasqanwan hukmanyaruspam chaylla urmarun. 22  Wakin runañataqmi rikchakun kichka-kichka ukuman wichiykuq muhuman. Diospa palabranta uyarichkaspanpas kay pachapi kaqkunamanta sinchita preocupakuspanmi kusikuytapas tarin llapa kapuqninkunallapi chaynapim payqa kikillanta engañakun. Tukuy kaykuna runapa sonqonman yaykuruptinmi Diospa palabranqa mana yanapanñachu. 23  Wakin runakunam ichaqa rikchakun allin allpaman wichiykuq muhuman, paykunaqa Diospa palabranta uyarispam entiendenku, paykunaqa rikchakun allin cosecha qespiqmanmi. Wakinmi chulla granollamanta pachak ruruq hina, wakinñataq soqta chunka ruruq hina, wakinñataq kimsa chunka ruruq hina. Cebadillapiwan trigowan rikchanachisqanmanta 24  Jesusmi huk rikchanachiytawan nirqa: —Diospa munaychakusqanqa rikchakun chakranpi allin muhu tarpuqmanmi. 25  Ichaqa puñuchkaptinkum trigo tarpusqanman enemigon chaqchuykurqa cebadillata hinaspam pasakurqa. 26  Trigo wiñaramuspan ruruyta qallariptinmi cebadillapas rikurirurqa. 27  Hinaptinmi runakuna patronninman willamurqaku: —Señorllayku, chakrapiqariki tarpuchirqanki allin muhutam ¿maymantamá wiñaramun kay cebadillaqa? —nispa. 28  Chaymi payñataq nirqa: —Enemigoymi kaytaqa rurarun —nispa. Hinaptinmi runankunañataq tapurqaku: —¿Munankichu cebadilla qoraramunaykuta? —nispa. 29  Chaymi payñataq nirqa: —Ama, yanqañataqmi trigontinta chutaramuwaqchik. 30  Kuskayá wiñachun cosechakama, chaypiñam llamkaqkunata kamachisaq cebadillata puntata ruturuspa watasqata ramillan-ramillan kañanankupaq hinaspa trigotañataq taqeyman waqaychanankupaq. Mostaza muhuwan rikchanachisqanmanta (Mr 4:30-32. Lc 13:18-19) 31  Jesusmi huk rikchanachiytawan nirqa: —Diospa munaychakusqanqa rikchakun huk runapa tarpusqan mostaza muhumanmi. 32  Mostazaqa llapallan muhumantapas uchuychallam, wiñaruspam ichaqa wakin qorakunatapas masyarunraq, monteyaruptinmi silguerokunapas kallmankunapi qesachakun. Qonchuwan rikchanachisqanmanta (Lc 13:20-21) 33  Jesusmi huk rikchanachiytawan nirqa: —Diospa munaychakusqanqa rikchakun huk warmi kimsa tupu harinata chapuruptin poqorachiq qonchumanmi. Imanasqam Jesusqa rikchanachiykunawan rimasqanmanta (Mr 4:33-34) 34  Jesusmi tukuy kaykunata runakunaman nirqa rikchanachiykunawan, mana rikchanachispaqa manam imatapas rimarqachu. 35  Chaynapim Diosmanta willakuqpa qellqasqan cumplikurqa, paymi nirqa:Rikchanachiykunawanmi rimarisaq.Kay pachata Dios unanchasqanmantapunipakasqa kaqkunatam yachachisaq. Cebadillawan rikchanachispa yachachisqanmanta 36  Runakunata aviaruspanmi Jesus wasiman yaykurqa, hinaptinmi discipulonkuna payman asuykuspa nirqaku: —Entiendeykachiwaykuyá chakrapi wiñaruq cebadillawan rikchanachisqaykita —nispa. 37  Chaymi payñataq nirqa: —Chay allin muhu tarpuqqa Diosmanta Hamuq Runam. 38  Chakraqa kay pacham, allin muhuñataqmi Diospa munaychakusqanpaq kaqkuna, cebadillañataqmi mana allinpaq kaqkuna. 39  Chay cebadilla tarpuq enemigoqa diablom, cosechaqa kay pachapa puchukayninmi, cosechaqkunañataqmi angelkuna. 40  Paykunapas kanqa cebadillata huñuspa ninapi kañasqanku hinam kay pachapa puchukayninpi. 41  Diosmanta Hamuq Runam angelniykunata kachamusaq munaychakusqaymanta llapa pantachikuqkunatawan mana allin ruraqkunata huñuchispa 42  rupachkaq hornoman wischuchinaypaq. Chaypim waqayllawanña kirunkutapas kirichichichinqaku. 43  Mana huchallikuqkunam ichaqa Dios Taytankupa munaychakusqanpi inti hina kancharinqaku. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá. Pakawan rikchanachisqanmanta 44  —Diospa munaychakusqanqa rikchakun chakrapi pampasqa pakamanmi. Chaytam runa tariruspa aswanraq pakapaykun, kusisqallaña pasaspanmi tukuy kapuqninta rantikaramuspan rantirun chay chakrata. Ancha precioyoq perlaswan rikchanachisqanmanta 45  —Diospa munaychakusqanqa rikchakun sumaq perlaskuna maskaq negociantemanmi. 46  Paymi ancha precioyoq perlasta tariruspan rirqa tukuy kapuqnin rantikuq hinaspam rantirurqa chay perlasta. Challwana mallawan rikchanachisqanmanta 47  —Diospa munaychakusqanqa rikchakun tukuy rikchaq challwa hapiq mallamanmi. 48  Mallaman challwakuna huntaruptinmi lamar qochapa patanman aysanku hinaspam tiyaykuspa akllanku challwata, allinnintam hinanku canastaman, mana valeqtañataqmi wischunku. 49  Chaynam kanqa kay pachapa puchukayninpipas, angelkuna hamuspam mana allin runakunata justo runakunamanta rakinqa. 50  Mana allin runakunataqa wischunqa rupachkaq hornomanmi. Chaypim waqayllawanña kirunkutapas kirichichichinqaku. Uyariqninkunata Jesus tapusqanmanta 51  Jesusmi tapurqa: —¿Entiendenkichikchu kaykunata? —nispa. Hinaptinmi paykunañataq nirqaku: —Arí, taytáy —nispa. 52  Chaymi Jesusñataq yapatawan nirqa: —Diospa leynin yachachiqkunaqa Diospa munaychakusqanmantam sumaqllataña yachanku chaymi paykunaqa rikchakun tukuy kapuqninmanta mawkapas otaq mosoqpas horqomuq wasiyoqman. Llaqtan Nazaretpi Jesusta mana chaskisqankumanta (Mr 6:1-6. Lc 4:16-30) 53  Jesusmi kay rikchanachiykunata rimaruspan pasakurqa chaymanta. 54  Nazaret llaqtanman chayaruspanñataqmi yachachirqa huñunakunanku wasipi hinaptinmi runakuna admirakuspa nirqaku: —¿Imaynanpi yachayniyoq kaspamá kay runaqa tukuy milagrokunataqa ruran? 55  Kayqariki carpinteropa churinmi hinaspa Mariapa wawanmi, wawqenkunañataqmi Jacobo, Josey, Simon hinaspa Judas. 56  Llapallan paninkunapas ¿manachum llaqtamasinchik? ¿Imaynanpimá tukuy kaykunataqa ruran? —nispa. 57  Chayna piñasqa kaptinkum Jesus nirqa: —Diosmanta willakuqtaqa manam allintachu chaskinku ayllunkunapas nitaq llaqtamasinkunapas, huklaw llaqtakunapim ichaqa allin chaskisqa —nispa. 58  Chaymi llaqtanpiqa as milagrollata rurarqa, mana paypi creesqankurayku.

Willakuykuna