2 Samuel 21:1-22

21  Davidpa gobiernasqan tiempopim karqa kimsa watantin muchuy chaymi Tayta Diosta David tapuptin pay nimurqa: —Kay muchuyqa Saulwan castankuna Gabaon llaqtayoq runakunata wañuchisqankumantam —nispa.  Gabaon llaqtayoqkunata David qayachimuspanmi paykunawan rimarqa. Gabaon llaqtayoqkunaqa manam Israel castachu karqaku, paykunaqa karqa Amor casta runakunamanta puchuqkunam. Paykunamanmi Israel casta runakuna jurarqa mana wañuchinankupaq. Saulmi ichaqa Israelpa mirayninkunamanta hinaspa Judapa mirayninkunamanta sientispa Gabaon llaqtayoq runakunata chinkarachiypi rirqa.  Davidmá Gabaon llaqtayoqkunata nirqa: —¿Imatataq rurayman contraykichikpi daño rurasusqaykichikmanta? ¿Imaynataq pampachayta atiwaqchik chaynapi Tayta Diospa allpanpaq bendicionninta mañakunaykichikpaq? —nispa.  Gabaon llaqtayoq runakunañataqmi nirqaku: —Saulmantawan castankunamantaqa manam qori-qollqetachu munaniku, manataqmi munachkanikuqa Israel castamanta hukllapas wañuchiytachu —nispa. Chaymi reyñataq nirqa: —Chaynaqa niwaychikyá qamkunapa piensasqaykichikta ruranaypaq —nispa.  Chaymi paykunañataq nirqaku: —Saulmi wakiqniykuta wañurachirqa hinaspam Israel nacionpi chullallapas mana puchunaykupaq chinkarachiwaykuta piensarqa.  Chaynaqa Saulpa mirayninmantayá qanchis runakunata makiykuman churamuy hinaptinmi ñoqayku warkumusaqku Tayta Diospa akllasqan Rey Saulpa llaqtanpi otaq Gabaa llaqtapi —nispa. Chaymi rey “arí” nirqa.  Saulpa willkan otaq Jonatanpa churin Mefi-boset runatam ichaqa mana qoykurqachu Saulpa churin Jonatanwan juramento rurasqanrayku.  Reymi paykunapa makinman churarqa Aja sutiyoq runapa churin Rizpapa iskaynin wawankunata. Chay wawankunapa sutinmi karqa Armoni hinaspa Mefi-boset. Paykunamá karqa Saulpa churinkuna. Qoykurqataqmi Merab sutiyoq warmipa pichqa wawankunatapas. Paykunam karqa Saulpa willkankuna. Merabmi karqa Adrielpa warmin. Adrielqa karqa Mehola llaqtayoq Barzilaipa churinmi.  Paykunatamá David qoykurqa Gabaon llaqtayoqkunaman, hinaptinmi warkururqaku huk moqopi Tayta Diospa qayllanpi. Saulpa qanchisnintin mirayninkunamá wañururqaku punta kaq cosecha otaq cebada rutuy qallarichkaptin. 10  Ajapa warmi churin Rizpam yana telamanta karpata rurakururqa hatun rumipa hawanpi hinaspam cosecha qallariyninmantapuni cuidarqa loco para ayakunapa hawanman chayamunankama. Punchawpipas manam dejarqachu alton pawaq animalkuna ayakuna mikurunanta nitaqmi tutapipas dejarqachu purun animalkuna mikurunanta. 11  Davidmanmi willarqaku Ajapa churinpa otaq Saulpa compañeranpa imam rurasqanta. 12  David rispanmi Saulpa hinaspa churin Jonatanpa tullunkunata apamurqa Galaad lawpi Jabes llaqtayoq runakunapa kasqanmanta. Paykunam puntata suwarurqaku Bet-san llaqtapa plazanmanta. Chaypim Filistea runakuna warkururqaku Saulpa ayanta Gilboa Moqopi venceruspanku. 13  Davidmi apachimurqa Saulpa tullunkunatawan churin Jonatanpa tullunkunata. Huñuchimurqataqmi warkusqa runakunapa tullunkunatapas. 14  Saulpa hinaspa churin Jonatanpa tullunkunatam pamparurqaku Benjamin ayllupa allpanpi kaq Zela llaqtapi otaq Saulpa taytan Cispa sepulturanpi. Lliwtamá rurarqaku reypa kamachisqanman hina. Chaykuna pasaruptinmi allpapaq mañakusqankuta Dios uyariykurqa. Wañunanmanta Davidta Abisai librasqanmanta 15  Filistea runakunam yapatawan pelearqaku Israel castakunawan, Davidmi tropankunawan rirqa paykunapa contranpi peleaq. Peleachkaptinkum David pisiparurqa 16  hinaptinmi Davidta wañurachiypi rirqa hatunkaray runakunapa castan Isbi-benob sutiyoq runa. Chay runapa broncemanta lanzanmi llasarqa kimsa chunka kilo masninta, weqawninpipas aparqataqmi mosoq espadata. 17  Ichaqa Sarviapa wawan Abisaimi Davidta yanapaspan chay Filistea runawan pelearqa hinaspam wañurachirqa hinaptinmi Davidpa soldadonkuna juraspa nirqaku: —Kunanmanta ñawpaqmanqa manañam lloqsinkichu guerraman ñoqaykuwan chaynapi Israel nacionpi achkiy wañuchisqa hina ama wañurunaykipaq —nispa. Hatunkaray runakunawan peleasqankumanta (1 Cr 20:4-8) 18  Gob lawpim huktawan guerra karqa Filistea runakunawan chaymi chay guerrapi Husa castamanta kaq Sibecai sutiyoq runa wañurachirqa hatunkaray runakunapa castan Saf sutiyoq runata. 19  Mosoqmantam karqa guerra Gob lawpi Filistea runakunawan chaymi chay guerrapi Jairpa churin Elhanan wañurachirqa Gat llaqtayoq Goliat sutiyoq runata, paypa lanzanpa kaspinmi karqa telarpa rodillon hina llumpay rakusu. 20  Huktawanmi karqa guerra Gat llaqtapi chaymi chay guerrapi karqa huk hatunkaray runa. Paypa makinkunam karqa soqta dedoyoqkama, hina chaynallataqmi karqa chakinkunapipas. Paypas hatunkaray runakunapa castanmi karqa. 21  Paymi insultarqa Israel soldadokunata chaymi Davidpa wawqen Simeapa churin Jonatan wañurachirqa. 22  Chay tawankum karqaku Gat llaqtayoq Rafa sutiyoq runapa miraynin. Paykunatamá wañurachirqaku Davidpiwan soldadonkuna.

Willakuykuna