1 Cronicas 12:1-40

12  Cispa churin Saulpa qayllanmantam David wischusqa kaspan Siclag llaqtaman ripukurqa, chaypi kachkaptinmi guerrapi yanapanankupaq Davidman hukllawakurqaku valeroso tropakuna.  Chay tropakunam armasqa karqaku flechana arcokunawan. Paykunaqa warakaqkum *alleq makinkuwanpas chaynataq *ichoq makinkuwanpas, hina chaynallatam ruraqku flechakunawanpas. Benjamin casta Saulpa familian  runakunapa jefenmi karqa Ahiezer, paypa wawqenmi karqa Joas, paykunaqa karqa Gabaa llaqtayoq Sama sutiyoq runapa churinkunam. Saulpa wakin familiantaqmi karqa Azmavetpa churin Jesielpiwan Peletpas, Anatot llaqtayoq Beracapiwan Jehupas  chaynataq Gabaon llaqtayoq Ismaiaspas, payqa karqa kimsa chunka valeroso soldadokunapa hukninmi hinaspa paykunapa jefenmi. Wakinñataqmi karqa Jeremias, Jahaziel, Johanan, Geder llaqtayoq Jozabad,  Eluzai, Jeremot, Bealias, Semarias, Haruf llaqtayoq Sefatias,  Coreypa castan Elcana, Isias, Azareel, Joezer, Jasobeam  hinaspa Gedor llaqtayoq Jerohampa churin Joelpiwan Zebadias.  Gad castamanta kaqkunapas wakinmi rakikuruspanku Davidman hukllawakururqaku chunniq law amparakuna sitiopi kachkaptin, guerrapaq hina valeroso soldadokuna kaspankum karqaku, harkachikuna armayoqkama hinaspa lanzayoqkama, paykunapa rikchayninqa karqa leonpa rikchaynin hinaraqmi hinaspa orqopi apurawman kallpaq luwichu hinaraqmi.  Chay runakunapa jefenmi karqa Ezer. Wakin jefekunañataqmi qatinasninpi karqa: Obadias, Eliab, 10  Mismana, Jeremias, 11  Atai, Eliel, 12  Johanan, Elzabad, 13  Jeremias hinaspa Macbanai. 14  Paykunamá karqa Gadpa miraynin tropakunapa jefenkuna, paykuna ukupi pisi kallpayoq soldadollapas karqa pachak soldadokuna hinaraqmi. Paykuna ukupi kallpayoqñataqmi karqa waranqa soldadokuna hinaraq. 15  Paykunam Jordan Mayuta chimparurqaku punta kaq killapi mayupas kuchun-kuchun llimparichkaptin hinaspam qechwapi yachaqkunata intipa qespimunan lawman hinaspa intipa seqaykunan lawman cheqerachirqaku. 16  Benjaminpa miraynin wakin runakunapas rirqakum Davidpa amparakusqan sitioman, paykunaqa rirqaku Juda casta wakin runakunapiwan kuskam, 17  Paykunaman David taripaykuspanmi nirqa: —Sichu hamuchkankichik hawkayaypaq hinaspa yanapawanaykichikpaq hinaptinqa tukuy sonqoywanmi chaskisqaykichik, mana pitapas dañachkaptiy enemigoykunaman qowanaykichikpaq hamuptikichikmi ichaqa abuelonchikkunapa Diosnin qawaspa juzgasunkichik —nispa. 18  Chaymi kimsa chunka jefekunapa jefen Amasaiqa Espiritupa huntaykusqan nirqa:Taytallayku David, ñoqaykuqariki qampam kaniku.Isaipa churin taytallayku,qanwanmi ñoqaykuqa kachkaniku.Hawka kawsakuyyá qanwan kachun.Hawka kawsakuyyá yanapaqnikikunawan kachun.Diosniki yanapasusqaykiraykuyáhawkayay qanwan kachun. Chaymi David paykunata chaskiruspa tropankunapa jefenkuna kananpaq churarqa. 19  Manasespa wakin castanpas Davidmanñam hukllawakururqaku, paykunaqa hukllawakururqaku Filistea tropakunawan Saulpa contranpi David peleaq riptinmi. Chaywanpas Davidqa Filistea runakunataqa manam yanaparqachu. Filistea runakunapi kamachikuqkunam rimanakururqaku Davidta qarqorunankupaq. Paykunam nirqaku: —Traicionaruwaspanchikmi reynin Saulman pasakunman hinaptinmi wañuruchwanchik —nispa. 20  Ziclag llaqtapiña kachkaptin Manases castamanta Davidman hukllawakuqkunam karqa Adnas, Jozabad, Jediael, Micael, Jozabad, Eliu hinaspa Ziletai. Paykunaqa karqa Manases casta waranqa soldadokuna kamachiqkunam. 21  Paykunam Davidta yanaparqaku salteaqkunapa contranpi, llapallankum valeroso soldadokuna karqaku hinaspam tropakunapa kamachiqnin rikurirurqaku. 22  Sapa punchawmi Davidta yanapanankupaq hamuqku achka-achka tropakuna chaynapim nana-nanaq tropakuna rikurirurqa. Davidpa tropankunamanta 23  Hebron llaqtapi David kachkaptinmi payman hukllawakurqaku guerrapaq hina tropakuna, paykunam hamurqaku Tayta Diospa prometesqanman hina Saulpa rantinpi Davidtaña gobiernopi churanankupaq. Chay hamuqkunam karqa 24  Judapa mirayninmanta guerrapaq hina soqta waranqa pusaq pachaknin runakuna, paykunaqa harkachikunayoq hinaspa lanzayoqkamam karqaku. 25  Simeonpa mirayninmantam karqaku guerrapaq hina qanchis waranqa pachaknin runakuna. 26  Leviypa mirayninmantam karqaku waranqa soqta pachaknin runakuna. 27  Davidmantaqmi hamurqa Aaronpa miraynin runakunapa jefen Joiadapas, paywantaqmi hamurqa kimsa waranqa qanchis pachaknin runakunapas. 28  Hamurqataqmi Sadoc sutiyoq guerrapi puriq valeroso mozopas, Sadocwantaqmi karqa iskay chunka iskayniyoq castamasin jefekunapas. 29  Hamurqataqmi Saulpa castamasin Benjaminpa miraynin kimsa waranqa runakunapas, chaywanpas Benjaminpa miraynin runakunaqa yaqa llapallanmi Saulpa favorninpi karqaku. 30  Efrainpa mirayninmantapas hamurqakutaqmi iskay chunka waranqa pusaq pachaknin runakuna, paykunam karqaku castankupi alli-allin reqsisqa valeroso soldadokuna. 31  Parten Manases ayllunmantapas hamurqakutaqmi chunka pusaqniyoq waranqa runakuna, paykunam akllasqa karqaku rispanku Davidta gobiernopi churamunankupaq. 32  Isacarpa mirayninmantañataqmi karqa iskay pachak jefekuna, paykunam karqaku tiempokunamanta entiendeqkuna hinaspam yachaqku Israel casta runakunapa imam ruranankuta, paykunaqa llapallan castamasinkunatam kamachiqku. 33  Zabulon castamantañataqmi karqa pichqa chunka waranqa runakuna, paykunaqa tukuy ima clase armakunawan peleanankupaqmi yachachisqa hinaspa listollaña karqaku chaynapi mana iskayrayaspa Davidta yanapanankupaq. 34  Neftaliy castamantañataqmi karqa waranqa jefekuna, paykunawantaqmi karqaku kimsa chunka waranqa harkachikunayoq lanzayoqkama soldadokunapas. 35  Dan castamantañataqmi karqa peleanankupaq listollaña iskay chunka pusaqniyoq waranqa soqta pachaknin runakuna. 36  Aser castamantañataqmi karqa peleanankupaq listollaña tawa chunka waranqa runakuna. 37  Hamurqakutaqmi Jordan Mayupa chimpanpi Ruben casta runakunapas, Gad casta runakunapas chaynataq parten Manases ayllu runakunapas, paykunaqa karqaku pachak iskay chunkan waranqa runakunam, tukuy rikchaq armakunawan peleanankupaqmi paykunaqa yachachisqa karqaku. 38  Paykunamá guerrapaq hina armasqa llapallanku rirqaku Hebron llaqtaman chaynapi Israel lliw nacionpi gobiernananpaq Davidta tukuy sonqonkuwan churanankupaq, Israel casta wakin runakunapas huk sonqollam llapallanku karqaku Davidta gobiernopi churanankupaq. 39  Davidwanmi kimsa punchaw mikuspa hinaspa tomaspa karqaku, chaynataqa rurarqaku castamasinkuna tukuy imata qoqawchasqanraykum. 40  Isacar castapa kasqanmantapas, Zabulon castapa kasqanmantapas hinaspa Neftaliy castapa kasqanmantapas vecinonkunam apamurqaku mikuykunata asnokunapi, camellokunapi, mulakunapi hinaspa bueyeskunapi. Apamurqakumá harinata, llapipasqa higos pasasta, uvas pasasta, vinota, aceiteta, aychapaq bueyeskunata chaynataq ovejakunatapas, chaykunataqa achkanpim apamurqaku Israel nacionpi hatun kusikuy kasqanrayku.

Willakuykuna

Alleq paña,
Ichoq lloqe