Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Lucas 3:1-38

  • Ima tiempopi Juan willakuy qallarisqanmanta (1, 2)

  • Bautizakuymanta Juanpa willakusqan (3-20)

  • Jesuspa bautizakusqanmanta (21, 22)

  • Jesucristopa abuelonkuna pikuna kasqanmanta (23-38)

3  Roma nacionta kamachiq* Tiberio chunka pichqayuq wataña kamachichkaptinmi, Poncio Pilatoñataq Judea lawpi gobernador karqa, Herodesñataq* Galilea distritota kamachirqa, wawqin Filipoñataq Iturea hinaspa Traconitide distritokunata, Lisaniasñataqmi kamachirqa Abilene distritota.  Riqsisqa sacerdotekunapa hukninñataqmi karqa Anas, sacerdotekunapa jefenñataqmi karqa Caifas. Chay punchawkunapim Diosqa Zacariaspa churin Juanta chunniqpi rimapayarqa.  Juanmi Jordan mayupa muyuriqnin lawkunaman rispan willakurqa runakuna bautizakunankupaq*, bautizakunankuqa karqa huchankumanta wanakusqankuta qawachinankupaqmi, chaynapi huchanku pampachasqa kananpaq.  Chayqa karqa Diosmanta willakuq* Isaiaspa qillqasqan libropi nisqanman hinam, paymi nirqa: “Uyariychik, chunniqpim runa qayakuchkan: ‘¡Jehova* Diospa ñannintayá allichaychik! ¡Purinan ñankunatayá derechaychik!  Llapa wayqukunapas huntachisqam kanan, urqukunawan muqukunapas pampayachisqam kanan, qiwi-qiwi ñankunapas derechasqam kanan, sasa purina ñankunapas allichasqam kanan.  Lliw runakunam qawanqaku Diospa salvasqanta’”, nispa.  Chaymi bautizachikunanpaq payman asuykuq achkallaña runakunata nirqa: “Venenoyuq culebrakunapa mirayninkuna, ¿pitaq willasurqankichik hamuq tiempopi Diospa piñakuyninmanta ayqikunaykichikpaq?  Ruwasqaykichikwanyá qawachiychik huchaykichikmanta wanakusqaykichikta. Amayá sunquykichikpiqa niychikchu: ‘Abrahanmi taytayku’, nispaqa. Diosqariki atiyniyuqmi, kay rumikunamantapas Abrahanpa churinkunataqa hatarirachinmanmi.  Arí, hachaqa ñam sachakunapa sapinman churasqaña kachkan. Chaynaqa lliw mana allin ruruq sachaqa kuchusqa kaspanmi ninaman wischusqa kanqa”, nispa. 10  Hinaptinmi runakuna tapurqaku: “Chaynaqa, ¿imatataq ruwasaqku?”, nispanku. 11  Payñataqmi nirqa: “Pipapas pachan iskay kaptinqa mana pachayuq kaqmanyá hukninta quchun, mikuynin kaptinpas chaynallatataqyá ruwachun”, nispa. 12  Impuesto mañaqkunapas bautizachikunankupaqmi asuykurqaku, hinaspam tapurqaku: “Yachachikuq, ¿imatataq ñuqaykuqa ruwasaqku?”, nispa. 13  Payñataqmi nirqa: “Impuestotaqa pagana kaqllatayá mañaychik”, nispa. 14  Chaynallataqmi soldadokunapas tapurqaku: “¿Imatataq ñuqaykupas ruwasaqku?”, nispanku. Hinaptinmi Juanqa nirqa: “Amayá pimantapas qullqintaqa qichuychikchu, amataq yanqamantaqa pitapas tumpaychikchu. Qususqaykichikwanyá contentakuychik”, nispa. 15  Chaymantañataqmi runakuna Cristota* suyachkarqaku, hinaspam Juanmanta sunqunkupi tapukuchkarqaku: “¿Paychu Cristo kanman?”, nispanku. 16  Hinaptinmi Juanqa kutichispan llapallanta nirqa: “Ñuqaqa yakuwanmi bautizaykichik, ichaqa hamuchkanmi ñuqamantapas aswan atiyniyuq, manam usutanpa watullantapas paskanaypaq hinachu kani. Paymi bautizasunkichik chuya espirituwan* hinaspa ninawan. 17  Wayrachinanmi makinpiña kachkan erasqanta suma-sumaqta wayrachinanpaq hinaspa trigota taqinman huqarinanpaq, pajantam ichaqa kañanqa mana amachay atina ninawan”, nispa. 18  Chaykunamantapas huk yachachikuykunatawanraqmi Juanqa rimarqa, hinaspam sumaq willakuymanta runakunaman hinalla willarqa. 19  Galilea distritota kamachiq Herodesqa wawqinpa warmin Herodiaswanmi kakurqa, chaymi mana allin ruwasqankunamanta Juan qaqchaptin, 20  Juanta carcelman churarurqa. Chaytaraqmi ruwarqa mana allinkunata ruwachkaspanpas. 21  Chaymantañataqmi llapallan runakuna bautizarachikuptinku Jesuspas bautizachikurqa. Diosta mañakuchkaptinmi hanaq pacha kicharikuykurqa, 22  hinaptinmi chuya espiritu payman uraykamurqa paloma hina, chaynallataqmi hanaq pachamanta nimurqa: “Qanmi churiy kanki, qamtam kuyayki hinaspam chaskikipas”, nispa. 23  Yaqa kimsa chunka watayuq kachkaspanmi Jesusqa yachachiyta qallaykurqa.Runakunapa willakusqankuman hinam Jesusqa Joseypa churin karqa,Joseyñataq Heliypa churin, 24  Heliyñataq Matatpa churin,Matatñataq Leviypa churin,Leviyñataq Melquipa churin,Melquiñataq Janaipa churin,Janaiñataq Joseypa churin, 25  Joseyñataq Matatiaspa churin,Matatiasñataq Amospa churin,Amosñataq Nahumpa churin,Nahumñataq Eslipa churin,Esliñataq Nagaipa churin, 26  Nagaiñataq Maatpa churin,Maatñataq Matatiaspa churin,Matatiasñataq Semeinpa churin,Semeinñataq Josecpa churin,Josecñataq Jodapa churin, 27  Jodañataq Joananpa churin,Joananñataq Resapa churin,Resañataq Zorobabelpa churin,Zorobabelñataq Sealtielpa churin,Sealtielñataq Neripa churin, 28  Neriñataq Melquipa churin,Melquiñataq Adipa churin,Adiñataq Cosampa churin,Cosamñataq Elmadampa churin,Elmadamñataq Erpa churin, 29  Erñataq Jesuspa churin,Jesusñataq Eliezerpa churin,Eliezerñataq Jorimpa churin,Jorimñataq Matatpa churin,Matatñataq Leviypa churin, 30  Leviyñataq Simeonpa churin,Simeonñataq Judaspa churin,Judasñataq Joseypa churin,Joseyñataq Jonampa churin,Jonamñataq Eliaquimpa churin, 31  Eliaquimñataq Meleapa churin,Meleañataq Menapa churin,Menañataq Matatapa churin,Matatañataq Natanpa churin,Natanñataq Davidpa churin, 32  Davidñataq Jeseypa churin,Jeseyñataq Obedpa churin,Obedñataq Boazpa churin,Boazñataq Salmonpa churin,Salmonñataq Nahsonpa churin, 33  Nahsonñataq Aminadabpa churin,Aminadabñataq Arnipa churin,Arniñataq Hezronpa churin,Hezronñataq Perezpa churin,Perezñataq Judapa churin, 34  Judañataq Jacobpa churin,Jacobñataq Isaacpa churin,Isaacñataq Abrahanpa churin,Abrahanñataq Tarepa churin,Tareñataq Nacorpa churin, 35  Nacorñataq Serugpa churin,Serugñataq Reupa churin,Reuñataq Pelegpa churin,Pelegñataq Eberpa churin,Eberñataq Selahpa churin, 36  Selahñataq Cainanpa churin,Cainanñataq Arpaksadpa churin,Arpaksadñataq Sempa churin,Semñataq Noeypa churin,Noeyñataq Lamecpa churin, 37  Lamecñataq Matusalenpa churin,Matusalenñataq Enocpa churin,Enocñataq Jaredpa churin,Jaredñataq Mahalaleelpa churin,Mahalaleelñataq Cainanpa churin, 38  Cainanñataq Enospa churin,Enosñataq Setpa churin,Setñataq Adanpa churin,Adanñataq Diospa churin.

Willakuykuna

Kaypiqa nichkan: “Cesar”, nispam. Chaynatam sutichaqku Roma nacionta wakin gobiernaqkunata.
Payqa karqa Herodes Antipasmi. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Yakupi challpukunankupaq”.
Utaq: “Profeta”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Akllasqa runata”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Diospa atiyninwan”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.