Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

Josiasmanda cuintashca, shu rey Jehovara llaquica manaliras chijnica. Parti 1

Josiasmanda cuintashca, shu rey Jehovara llaquica manaliras chijnica. Parti 1

Josías iñasha catin Jehová Diosta mana casuj llactai. Tucui muyujta ajcuna Baal diosta aduranun. ¿Shujcunamanda shuj tunu anunga, shinallara ali ruranara ricuchisha?