Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

¿Huañushcaunaga cuti causarina chapaira charinungachu?

¿Huañushcaunaga cuti causarina chapaira charinungachu?

¿Ima chapanara tian huañujcunahuaj? ¿Cutillara causarinungachu?