Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

 PUNTO 7

Cierto shimiunahua yachachi

Cierto shimiunahua yachachi

Lucas 1:3

IYARI: Cierto shimiunara rimai uyajcunara yanapangaj paigunallara ali intindinuchu.

CASNA RURAI

  • Cierto shimiunara mascai. Camba cutipaigunara Diospa Shimimanda shamuna anun, ushasha Bibliai ricuchi. Shu científico nishca, shu comunicado, runa causai cuintana, shuj tunu cuintashca rimasha, cai shimiunara cierto ajta mushuj ajta yachangaj ursari.

  • Bibliara publicaciongunaras ali utilizai. Biblia textora yachachiusha, ali intindi imara yachachina munashcara, tucui Biblia yachachishcahua, “ali llaquij iyaiyuj sirvij” publicaciongunahua pariju achu (Mat. 24:45). Shuj tunu quillcaunamanda rimashaga ali intindisha rimana angui.

  • Uyajcunara yanapai ali iyaira apinuchu. Biblia textora leashca huasha o shu quillcamanda rimasha, respetohua tapuigunara rurai, shu ejemplora churasha uyajcunara yanapai paigunallara cierto shimira ali intindinuchu.