Mashcaushca publicacionma ri

Cai mundoi ¿imara tucungaraun?

Cai mundoi ¿imara tucungaraun?

¿Cai munduga . . .

  • . . . cuna cuintallarachu catinga?

  • . . . mas huajliringachu?

  • . . . ali tucungachu?

 BIBLIA NINMI

“Dios tucui iquira paiguna ñahuimanda pichangami. Ña huañuna illanga; huacanas, caparinas, nanais illangami. Ñaupa ajcuna ña pasanaushcami” (Ricuchina [Apocalipsis] 21:​3, 4, Mushuj Pactachina Shimi).

CAITA YACHANAGA IMASNA YANAPAN

Ali tarbanara charisha cushira tupashun (Isaías 65:​21-23, Traducción del Nuevo Mundo [NM]).

Llaquiguna, ungüiguna, nanaigunas tucuringami (Isaías 25:8; 33:24, NM).

Ñucanchi ailluhua, amigogunahuas parijulla unaigama causashunmi (Salmo 37:​11, 29, NM).

 BIBLIA RIMASHCARA ¿IMARASHA QUIRINA ANCHI?

Ricushun:

  • Yaya Diosga paihua shimira pactachina ushanmi. Ashca ushaira charishcamanda Yaya Dioslla “Tucuira Ushaj” an (Apocalipsis 15:3). Chiraigumanda, cai mundura alichisha nishas alichingami. Biblia nishca cuinta: ‘Dios tucuira rurana’ ushanmi (Mateo 19:26).

  • Yaya Diosga paihua shimira pactachina munanmi. Causarinamanda rimasha Biblia ninmi, Yaya Diosga huañuscagunara ucta causachinara munan (Job 14:​14, 15, NM).

    Shinallara ninmi, Yaya Diospa Churi Jesús yapa munashcamanda, ungushcagunara alichica. (Marcos 1:​40, 41). Jesusga Yaya Dios munashcasna ministishcagunara yanapaca (Juan 5:19).

    Jehová Dios paihua Churindi, sumaj causaira cungahua munanunmi (Salmo 72:​12-14; 145:16, NM; 2 Pedro 3:9).

 ¿CANGA TAPURISHCANGUICHU?

¿Cai munduraga Yaya Dios imasnara alichinga?

Yachangahua Bibliai mascana ushangui MATEO 6:​9, 10; DANIEL 2:44, NM.