Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

 TEMA 4

Jesucristo ¿pita an?

Jesucristo ¿pita an?

1, 2. a) ¿Shu artista shutillara ricsisha tucui paihua causaira ricsinguichu? b) Runaunaga ¿imara Jesusmanda iyanun?

INTIRU mundui ashca artistaguna tianun, huaquingunamanda shutira can ricsinguichari. Shinajpi chi artista shutillara ricsishcamanda paihua causaira, ima tunu runa ashcaras mana yachanguichu.

2 Jesús cai Allpai 2.000 huatauna causashca huashas, huaquimbi paimanda uyashcanguichari. Shinajpi ashca runauna Jesús ima tunu runa ashcara mana yachanun. Huaquinguna ninun ali runa aca. Shujcuna rimanun profeta aca. Astaumbas huaquinguna iyanun Jesús Diosmi an nisha. Can ¿imara iyaringui? (Nota 12 ricungui).

3. ¿Imarasha ministishcami an can Jehová Diosmanda, Jesusmandas ciertora ricsichu?

3 Can Jesusmanda cierto shimira ricsichu ministishcami. ¿Imarasha? Biblia ninmi: “Caimi huiñai causai, canda sapalla sirtu Dios ajta ricsinauchu, shinallara can cachamushca Jesucristoras” (Juan 17:3). Can, Jehovamanda, Jesusmandas ciertora yachaushaga Paraíso Allpai causana ushangui (Juan 14:6). Astaumbas cunan Jesusmanda yachana canda yanapana ushan. Pai yachachica imasna causana anchi, imasnara shujcunahua apanuna anchi (Juan 13:​34, 35). Tema 1​pi Diosmanda ciertora yachashcanchi. Cunan yachangaraunchi imara Biblia Jesusmanda yachachin.

 MESIASTA TUPASHCANCHI

4. ¿Imara nisha nin Mesías o Cristo nishca shimiuna?

4 Ashca timpuuna Jesús manara cai Allpai pagarishcallaira Jehová Bibliai rimaca Mesiasta o Cristora cachamushami nisha. Mesías hebreo shimii quillcashca an, Cristo griego shimii quillcashca an. Cai ishqui shimi nin ajllashca. Jesús, Mesías o Cristo nishca an, Yaya Dios paita shu valishca tarbanara rurangaj ajllashcaraigu. Shamuj punzhaunai Mesiasga tucui Dios rimashcara pactachinga.

5. ¿ Jesusta catijcuna pai Mesías ashcara quirinuca?

5 Jesusta catijcuna cierto pacha yachanuca pai chapaushca Mesías ashcara (Juan 1:41). Apóstol Pedro Jesusta nica: “Can Cristomi angui” (Mateo 16:16). Cunan ricushun imarasha ñucanchi cierto pacha quirina ushanchi Jesús Mesías ashcara.

6. ¿Imasnara Jehová Diosga Mesiasta ricsingaj yanapan?

6 Ashca huatauna Jesús cai Allpai manara pagarishcallaira Diosmanda profetaguna rimanuca imasnara runauna Mesiasta ricsina ushanunga. ¿Imasnara runaunara yanapanga? Shu ejemplora ricushun. Iyari shu runa canda mañan terminalma ri nisha shu runara tupangaj, shinajpi can paita mana ricsingui. Chiraigu canda yachachishaga chi runa imasnara an, imasnara churana churarishca an, can paita tupanguimi. Shinallara Jehová Dios paihua profetagunamanda Mesías runara imara rurangaraun, imara tucungaraun yachachica. Cai profeciagunara pactarishcara ricusha, Diospa ñaupajpi ali ricuringaj munaj runauna Jesusga Mesías o Cristo ashcara ricsina ushanun.

7. ¿Maican ishqui profeciaguna Jesús Mesías ashcara ricsingaj yanapan?

 7 Ricushun ishqui profeciagunara. Punda profecía 700 huataunai Jesús manara pagarishcallaira quillcashca aca. Profeta Miqueas rimaca Mesías shu ichilla llactai Belén nishcai pagaringaraushcara (Miqueas 5:2). Jesús chibi pagarica (Mateo 2:​1, 3-9). Shuj profeciara profeta Daniel quillcasha rimaca Mesías huata 29​pi ricuringaraushcara (Daniel 9:25). Chiga cutillara pactaricami. * Cai ishqui profeciaguna Jesusta chapaushca Mesías ashcara ricsingaj yanapan.

Jesús bautisarishca hurasbi Mesías o Cristo tucuca.

8, 9. Jesús bautisariushcai tucushcara ¿imasnara ricuchin pai Mesías ashcara?

8 Jehová Dios yachachica Jesús Mesías ashcara. Yaya Dios Bautisaj Juanda pita Mesías an ricuchingarauni nisha rimaca. Huata 29​pi Jesús Jordan yacuma rica Juan paita bautisachu. Chi huras Yaya Dios Juanda ricuchica. Biblia nin imara tucuca: “Bautisashca huasha, Jesús yacumanda sicaca, shinajpi ahua pacha pascarica. Diospa Ispiritura urpisna irgumujta ricuca, paihua ahuai shamujta. Shu shimi ahua pachamanda uyarica: ‘Caimi ñuca llaquishca Churi, paihuajpi cushiyani’” (Mateo 3:​16, 17). Juan ricushcara uyashcara quirichica Jesús Mesías ashcara (Juan 1:​32-34). Chi punzhai Jehová Diosga Jesús ahuai paihua espíritu santora talishca  hurasbi, Jesús Mesías o Cristo tucuca. Shinasha Yaya Dios paita ajllaca Rey apu cuinta Pushaj tucuchu (Salmo 2:6; Mateo 2:6).

9 Bibliai quillcashca profeciagunaga, Jehová paihua Churi bautisaushca hurasbi rimashcara, rurashcaras ricuchin Jesús Mesías ashcara. Shinajpi ¿maimanda Jesús shamuca? ¿Ima tunu runa aca? Ricushun Bibliai.

 ¿MAIMANDA JESÚS SHAMUCA?

10. Bibliaga ¿imara yachachin Jesusmanda manara cai Allpama shamushcallaira?

10 Biblia yachachin Jesús manara cai Allpama shamushcallaira ashca huatauna ahua pachai causashcara. Profeta Miqueas rimaca Mesías “callarij timpumanda an” (Miqueas 5:2). Jesús ashca cutiunais nica manara cai Allpai runa cuinta pagarishcallaira ahua pachai causacani nisha (leapai Juan 3:13; 6:​38, 62; 17:​4, 5). Jesusga ahua pachai Jehová Dioshua cushi causaj aca.

11. ¿Imarasha Jehová Diosga Jesusta ashcara llaquin?

11 Jehová Dios Jesusta yapa llaquinmi. ¿Imarasha? Jesús “tucui causajcunamanda ñaupa punda pagarij” ashcaraigu. Caita ricuchinmi Jesusta ñaupa punda Jehová Dios rurashca (Colosenses 1:15). * Jehová Diosga Jesusta ashcara llaquinmi paihua ‘sapalla Churi’ ashcamanda. Chita ricuchinmi Jesusta rurangahua Jehová Diosta mana pihuas yanapacachu (Juan 3:16). Shinallara Jesusllami paihua Yayara tucui tiajcunara rurangaj yanapaca (Colosenses 1:16). Yaya Dios partimanda angelgunara runaunaras rimaj ashcamanda Bibliaga Jesusllarami nin “Shimi” (Juan 1:14).

12. ¿Imarasha yachanchi Jesús mana Dios ashcara?

12 Maican runauna ninun Jesusga Diosmi an nisha, Biblia mana shina yachachinzhu (nota 14 ricungui). Biblia nin Yaya Dios Jesusta rurarca. Chita nisha nin Jesusga callarinara charica, shinajpi Jehová mana callarij mana tucurij Diosmi an. Pai tucui tiajcunara rurashca  (Salmo 90:2). Biblia yachachin Dios paihua Churimanda mas yali an nisha. Astaumbas Jesús paihua Yayamanda yali tucungahua mana munacachu (leapai Juan 14:28; 1 Corintios 11:3). Jehovallami Tucui Ushaj Dios an (Ricuchina 16:7). Paillami tucuimanda mas atun Dios an.

13. ¿Imarasha Biblia nin Jesús “mana ricuihuaj Dios ricurinami”?

13 Manara ahua pachara cai Allparas rurashcajllaira Jesusga paihua Yayahua huaranga millones huatauna pariju ahua pachai tarbanuca. Paiguna ashca timpu pariju tiashcamanda mas llaquinunuca (Juan 3:35; 14:31). Biblia ninmi Jesús “mana ricuihuaj Dios ricurinami”. ¿Imarasha shina nin? Jesús paihua Yaya rurashca cuinta rurasha catishcaraigu (Colosenses 1:15).

14. ¿Imasnara Jesús runa cuinta cai Allpai pagarica?

14 Jesús ahua pachara saquisha cai Allpama shamuca. Shinajpi ¿imasnara Jesús runa cuinta cai Allpai pagarica? Jehová Diosga shu milagrora rurasha, María icsai paihua churi causaira churaca. Shina rasha Jesús mana ministishcachu shu runa yaya cai Allpai pagaringahua. Chiraigu María charica shu ucha illaj huahuara, Jesús shutira churaca (Lucas 1:​30-35).

JESUSGA ¿IMA TUNU RUNA ACA?

15. ¿Imasnara Jehová Diosta mas alira ricsina ushangui?

15 Jesús nica: “Maicans ñucara ricusha Yayaras ricushcami” (Juan 14:9). Jesús paihua Yaya imasna ashcara ricuchica. Chiraigu can Jesusmanda yachashaga Jehová Diosta mas ricsinguimi. Mateo, Marcos, Lucas, Juambas nishca librogunais leashaga Jesús causaimanda paihua rashcaunamandas mas yachangaraungui.

16. a) Jesusga ¿imara yachachica? b) Jesús ¿pihuaj iyaigunara yachachica?

 16 Ashca runauna Jesusta “Yachachij” ninuca (Juan 1:38; 13:13). Jesús “Dios mandana pacha ali shimira” yachachica. Shinajpi ¿maican mandanamanda yachachica? Dios mandanamanda rimaca. Pai intindichica cai mandanaga ahua pachai tiajpiga cai Allpara alira mandasha, Yaya Diosta casujcunara ashca bendiciongunara apamungami nisha (Mateo 4:23). Jesús paihua Yaya iyaigunamanda yachachica. Chiraigu Jesús nicami: “Ñuca yachachina mana ñucajchu, randi ñucara cachamujmandami” (Juan 7:16). Jesús yachacami Jehová munan runauna yachanuchu paihua Reino ñallami cai Allpara mandanga.

17. a) ¿Maican partiunai Jesús yachachica? b) ¿Imarasha Jesús runaunara yachachingaj ursarica?

17 ¿Maican partiunai Jesús yachachica? Maicans runauna tiashca lugargunai, ichilla llactaunai, caru partiunai, mercadogunai, templogunai, judioguna tandarina huasiunais, runauna huasiunais yachachica. Pai mana chapacachu runauna paihuajma shamuchu, randi pai runaunama pactaca (Marcos 6:56; Lucas 19:​5, 6). Jesús runaunara yachachingaj ashcarami ursarica, paihua Yaya munai ashcaraigu. Paiga tucui huras paihua Yayara casuj aca (Juan 8:​28, 29). Astaumbas llaquishcamanda runaunara yachachica (leapai Mateo 9:​35, 36). Pai ricucami imasna panda religiongunamanda pushajcuna Diosmanda paihua Reinomandas mana ali yachachinuca. Chiraigu Jesusga, Dios mandanamanda tucui runaunara yachachingahua munaca.

18. Can ricujpi ¿imara mas ali ricurin Jesús imasna rurashcauna?

18 Jesús runaunara ashcara llaquij aca. Paiga llaquij  shunguyuj ashcamanda runauna paihua cuintanungaj munanuca. Shinallara huahuauna Jesushuajma llutaringaj cushimi sintirinuca (Marcos 10:​13-16). Jesús tucui huras ali dirichu ruraj ashcaraigu manalira rajcunara chijnicami (Mateo 21:​12, 13). Jesús cai Allpai causashcai huarmiuna derechogunara mana charinucachu runauna paigunara mana respetanucachu, cai randimanda Jesús huarmiunara respetacami, valichicami (Juan 4:​9, 27). Jesús mansu shunguyujmi aca. Chiraigu shu punzha paihua apostolguna chaquira maillacami. Chi tunu ruranara patronda sirvijcunalla rurana anuca (Juan 13:​2-5, 12-17).

Jesús maicans runauna tiashca lugargunais yachachica.

19. ¿Imara ricuchin Jesús yachashcara runauna ima ministishcaras, astaumbas yanapana munashcaras?

19 Jesusga runauna ima ministishcara yachashami yanapangahua munaca. Chiraigu paihua Yaya ushaira charisha ungushca runaunara alichica (Mateo 14:14). Shu punzha shu llagayuj runa Jesuspajma shamusha nicami: “Can munasha ñucara alichinara ushangui”. Jesús cai runamanda llaquirishami yanapanara munaca. Chiraigu Jesús maquira chutachisha paita llangasha: “Munanimi, alichishcangui” nisha chi ungushca runa alichishca tucuca (Marcos 1:​40-42). Iyaringui ¿imasnara chi runa sintirishcanga aliyashca huasha?

JESÚS TUCUI HURAS YAYA DIOS ÑAUPAI CHUYAJ SHUNGU ACA

20, 21. ¿Imasnara Jesús ali rurashca, ñucanchira yanapan chuyaj shungu tucungaj?

20 Jesusga paihua Yayara ali uyaj casuj aca. ¿Imarasha shina ninchi? Jesusga turmindariushas tucui huras paihua Yayara chuyaj shungura ricuchishcaraigu. Jesusga Supai tintajpis chuyaj shungu anara  mana chingachicachu (Mateo 4:​1-11). Astaumbas Jesuspa ailluuna mana quirinuca pai Mesías ashcara, lucu tucushcami anga nisha rimanuca. Shina tucujpis Jehová Diosta casunara mana saquicachu (Marcos 3:21). Paita chijnijcuna turmindachinujpis, mana piñacachu, tucui huras Diospa ñaupai chuyaj shungura ricuchica (1 Pedro 2:​21-23).

21 Jesús turmindarisha nanachisha huañuca, pai rurarca paihua Yaya mandashcara pai huañuna hurasgama (leapai Hebreos 5:8). Pai huañuna punzhai ashcara turmindarica: paita carcelma apanuca, llullaj runauna paita culpasha Diosta cuntra angui nisha rimanuca, manali juezguna paita caudsayachinuca, ashca runauna paimanda burlarinuca, shinallara suldaruuna paita llaquichisha shu caspii clavanuca. Chiraigu Jesús  ña huañungarausha caparica: “Ña pactarishcami” (Juan 19:30). Quinsa punzha huañushca huasha, Jesusta Jehová causachishca espíritu sami causana aichara cuca (1 Pedro 3:18). Huaquin semanaguna pasashca huasha, Jesús cutillara ahua pachama risha Diospa partima tiarica, Dios paita Rey apu churangagama (Hebreos 10:​12, 13).

22. Jesús paihua Yaya ñaupai chuyaj shungu ashcaraigu ¿ima chapanara charinchi?

22 Jesús paihua Yaya ñaupai chuyaj shungu ashcara ricuchishcamanda, ñallami Paraíso Allpai sumaj causaira charingaraunchi. Caitami Jehová pundamandapacha munaca. Shamuj temai ricushun imasnara Jesús huañushcamanda cai sumaj chapanara apina ushanchi.

^ par. 7 Cai profecía imasnara pactarishcara yachana munashaga, nota 13 ricungui.

^ par. 11 Bibliaga nin Jehová tucuira ruraj ashcamanda ñucanchi Yaya an (Ricuchina 4:11). Shinallara Jesusta Diospa Churi ninmi Jehová Dios paita rurashcamanda. Angelgunaras Adandas Diospa churiunami nin (Job 1:6; Lucas 3:38).