Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

 BIBLIAMANDA VALISHCA YACHACHISHCAUNA | 1 TESALONICENSES 1-5

“Cangunapura animarichi, shinzhiyaichi”

“Cangunapura animarichi, shinzhiyaichi”

5:​11-14

Tucui Jesusta catijcuna, shujcunara shinzhiyachina ushanchi. Por ejemplo, ñucanchi huauqui paniunara shinzhiyachinchi tucui huras tandarinama risha, turmindusguna ungüigunas tiajpis yachachinama llucshisha (1Te 2:2). Shinallara, ñucanchi shimiunara ali ajllasha, valishca yachachishcaunara mascasha, shujcunara shinzhiyachina ushanchi.

Ima turmindus charijta yanapangaj ¿maibi valishca yachachishcaunara tupana ushanchi?

¿Maican huauquira camba congregacionmanda shinzhiyachina munangui?