Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

25-31 de enero

LEVÍTICO 24, 25

25-31 de enero

BIBLIAMANDA VALISHCA YACHACHISHCAUNA

ALI YACHACHIJCUNA TUCUSHUNCHI

JESUSTA CATISHA CAUSASHUNCHI