Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

 JESUSTA CATISHA CAUSASHUNCHI

Atun tandarinaunai llaquinara ricuchina ushanchi

Atun tandarinaunai llaquinara ricuchina ushanchi

¿Imarasha sumaj anun atun tandarina asambleaguna? Ñaupa Israel cuinta Jehová Diosta ahuayachina ushanchi ashcaunahua, maicambi huaranga huaranga huauqui paniunahuas. Ashca valishca yachachishcaunara apinchi Jehová Dioshua mas mayanllangaj, shinallara cushi pasana ushanchi mas ñucanchi amigogunahua ailluunahuas. Valichinchi cai sumaj tandarinauna chiraigu tucui huras asamblea tiashcai ringahua ursarinchi.

Tandarishcai, mana iyarinachu anchi apingaraushcallai shinajpi imasna shujcunama llaquinara ricuchina ushanchi (Gál 6:10; Heb 10:​24, 25). Shujcunara yanapanara ricuchinchi ministishca tiarinaunara huacachishalla, shuj huauqui paniunara pungura pascasha (Flp 2:​3, 4). Asambleagunai mushuj amigogunara tupana ushanchi. ¿Imarasha mana cuintarinchi maican mana ricsishcahua? Caita rurana ushanchi asamblea manara callarijllaira, micuna huraspi, tucurishca huashas (2Co 6:13). Cai amigoguna huiñaigama charina ushanchi. Ñucanchipura llaquinunara ricusha shujcunas animarina ushanun Jehová Diosta sirvingaj (Jn 13:35).

INTIRU MUNDUI ASAMBLEAGUNA “LLAQUINA MANA IMA HURAS TUCURINGACHU” VIDEO RICUSHCA HUASHA, CATIJ TAPUIGUNARA CUTIPAI:

  • ¿Imara ruranuca huauqui paniuna llaquishcara ricuchingaj shuj llactamanda shamujcunara cai intiru mundui asambleaguna 2019 huatai?

  • ¿Imasnara ashcara riparachin shujcunara Diospa llacta huangurisha llaquihua ashcara?

  • Jehovahuaj Testigogunara Cuiraj Muntunmanda ajcuna ¿imara ricuchinuca llaquinamanda?

  • ¿Imara rurana angui llaquinara ricuchingaj atun tandarina asambleagunai?

    ¿Imasnara llaquina Alemania, Corea del Sur llactai huauqui paniunara huanguchica?

  • ¿Imara rurana anchi?