(Isaías 30:20, 21)

 1. 1. Shu ñambi cushi

  causangahua pushanmi.

  Jesús chi ñambi

  puringaj ricuchica.

  Diospa Shimi,

  candami punzhayachica.

  Casna Jehová

  Diosta ali ricsishcangui.

  (CORO)

  ¡Cai ñambi an! ¡Cai cierto ñambi an!

  Ñaupajmalla, ricusha catingui.

  Jehová Dios canhuami, puriun.

  Cierto ñambi, ¡mana shuj tianzhu!

 2. 2. Shu ñambi ali

  llaquingahua pushanmi.

  Ña shuj ñambira,

  ama mas mascanguichu.

  Jehová pasajta

  ñucanchira yachachin

  parijumanda

  llaquinunguichi nisha.

  (CORO)

  ¡Cai ñambi an! ¡Cai cierto ñambi an!

  Ñaupajmalla, ricusha catingui.

  Jehová Dios canhuami, puriun.

  Cierto ñambi, ¡mana shuj tianzhu!

 3.  3. Shu ñambi huiñai

  causangahua pushanmi.

  Mas ali ñambi

  can mana tupanguichu.

  Jehová Diosta

  casushaga huiñaigama,

  llaquinusha

  ganaslla cushi causangui.

  (CORO)

  ¡Cai ñambi an! ¡Cai cierto ñambi an!

  Ñaupajmalla, ricusha catingui.

  Jehová Dios canhuami, puriun.

  Cierto ñambi, ¡mana shuj tianzhu!