Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

Yaya Dios ¿ima shuti an?

Yaya Dios ¿ima shuti an?

Yaya Dios ashca titulogunara charinmi, Señor, Tucui Ushaj, Rurajpas (Job 34:12; Eclesiastés 12:1; Daniel 2:47). Shinajpis ¿Diosga shu quiquin shutira ajllashcachu?