Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

Cai quillca yanapanmi Bibliara estudiangahua

Cai quillca yanapanmi Bibliara estudiangahua

Diospa Shimira gustu estudiangahua, camba maquii chariushca quillca yanapangami. Caran tapuigunara cutipangahua, Leapai nishcara Bibliai ricungui.

Bibliara leasha, imasna cutipashcara ricungui. Bibliara mas intindingaj Jehovahuaj testigoguna canda yanapanara munanun. Leapai Lucas 24:32, 45.