Mashcaushca publicacionma ri

¿Cai ali tapuigunamanda yachanara munanguimachu?

¿Cai ali tapuigunamanda yachanara munanguimachu?

¿IMA ali tapuigunamanda? Runauna huaquin ali tapuigunara ruranushca. Huaquimbi canllara cai tapuigunara rurashcanguichari:

  • ¿Yaya Dios ñucanchira llaquinzhu?

  • ¿Guerraguna nanaigunas shu punzha tucuringachu?

  • Huañushca huasha ¿imara tucunchi?

  • ¿Huañushcaunaga causarinungachu?

  • Yaya Dios ñucanchira uyachunga ¿imasnara mañana anchi?

  • Cushira tupangahua ¿imara rurana anchi?

Cai tapuigunamanda yachangaj ¿maibira mascananga? Caran tunu runauna paiguna iyarishcaunara rimanushca. Colegioma, universidadma rijcunara tapujpis caran tunu iyaigunara rimanun, chi iyaiguna chi huras ali ricurijpis, huatauna pasajpi pandarishcara ricunushca.

Shinajpis shu yali valij libro tianmi, chibi ricushaga mana pandarishun, Jesucristollara Yaya Diosta mañausha casna nica: ‘Can rimashca shimi ciertomi’ (Juan 17:17). Chi rimashca shimiga Biblia, Diospa Shimi an. Cai ali tapuigunamanda yachangahua Biblia ima nishcara ricushun.

 ¿Yaya Dios ñucanchira llaquinzhu?

¿IMARASHA CAI TAPUIRA RURANCHI? Manali mundui causanchi, chiraigu shuhuaguna, huanchijgunas, manaliunas tian. Ashca religionguna yachachinunmi Dios turmindachishcamanda cai llaquiuna tian nisha.

BIBLIA CASNA YACHACHINMI. Yaya Dios mana pitas castiganzhu. Job 34:10 Traducción del Nuevo Mundo ninmi: “¡Diosga manali ruranamanda carui tiachu!”. Yaya Dios llaquij ashcamanda shamuj punzhaunai runaunama ali causanara cungaj munan, chiraigu Jesús yachachica imasna mañanara: “Ñucanchi ahua pachai tiaj Yaya [...]. Shamuchu camba mandana [‘reino’, NM]. Can munashcara rashca achu, imasna ahua pachais, shinallara cai pachais” (Mateo 6:​9, 10). Yaya Dios ñucanchira ashcarami llaquishca, chiraigu pai munaira pactachingahua paihua quiquin Churira cai Allpama cachamuca (Juan 3:16).

Cai textogunaras leangui Génesis 1:26-28; Santiago 1:​13; 1 Pedro 5:​6, 7.

¿Guerraguna nanaigunas shu punzha tucuringachu?

¿IMARASHA CAI TAPUIRA RURANCHI? Guerragunaga tucui huras huanchisha catinun. Ima tunumandas tucuiguna llaquiunara charinchi.

BIBLIA CASNA YACHACHINMI. Yaya Dios cai Allpara mandaushcaiga tucuiguna cushilla causashunmi. Runauna ña mana macanusha causanunga, astaumbas ‘paiguna espadagunara tarbana saulima tigrachinunga’ (Isaías 2:​4). Shinallara Yaya Dios manalira, nanaigunaras tucuchinga. Chiraigumanda Diospa Shimi casna nin: ‘Dios tucui iquira paiguna ñahuimanda pichangami. Ña huañuna illanga; huacanas, caparinas, nanais illangami. Ñaupa ajcuna ña pasanaushcami’ (Ricuchina [Apocalipsis] 21:​3, 4).

Cai textogunaras leangui, Salmo 37:​10, 11; 46:​9; Miqueas 4:​1-4.

Huañushca huasha ¿imara tucunchi?

¿IMARASHA CAI TAPUIRA RURANCHI? Ashca religionguna yachachinunmi: huañushca huasha alma causasha catiun nisha. Huaquinguna ninunmi: huañushcauna ñucanchira turmendachingaj ushanunmi nisha. Shinallara shujcuna quirinunmi: ali runauna ahua pachama rinunga, randi manali runaunara Dios unaigama ucu pachai rupachisha turmendachingami nisha.

BIBLIA CASNA YACHACHINMI. Eclesiastés 9:5 nin “huañushcauna [...] imaras mana yachanun”. Mana iyanunzhu, mana sintinunzhu, mana imaras rurai ushanunzhu, chiraigu causajcunaras mana llaquichinunzhu, yanapairas mana ushanunzhu (Salmo 146:​3, 4).

Cai textogunaras leangui Génesis 3:19; Eclesiastés 9:​6, 10.

 ¿Huañushcaunaga causarinungachu?

¿IMARASHA CAI TAPUIRA RURANCHI? Ailluunahua, amigogunahua parijulla causangaj tucuiguna munanchi. Chiraigu ñucanchi huañushca ailluunara cutillara ricungajhua munanchi.

BIBLIA CASNA YACHACHINMI. Ashca huañushcauna cutillara causarinungami. Chiraigu Biblia casna nin: “huañushcauna causarinaungami” (Rashcauna [Hechos] 24:15). Allpai cutin causarishcaunaga causanara charinunga shinallara cai Allpa paraíso tucushcara ricununga, imasna Dios pundamanda shu paraíso tucuchu munaca (Isaías 65:21-25). Diosta casujcuna mana huañusha, cushilla causanunga, ungüiras mana charinunga. Diospa Shimi nin: “Alira rurajcuna cai allpara apinunga. Chibi huiñai causaira charinunga” (Salmo 37:29).

Cai textogunaras leangui Job 14:​14, 15; Lucas 7:​11-17; Juan 5:28, 29.

Yaya Dios ñucanchira uyachunga ¿imasnara mañana anchi?

¿IMARASHA CAI TAPUIRA RURANCHI? Tucui religiongunai Yaya Diosta mañanun. Shinajpis, paiguna mañashcaunara Dios mana cutipashcara nisha sintirinun.

BIBLIA CASNA YACHACHINMI. Yaya Diosta imasna mañanara yachachishaga Jesús nicami: “Canguna mañausha, ama chillarara chillarara rimasha mañaichichu” (Mateo 6:​7). Yaya Dios ñucanchira uyachu munashaga pai munashca cuinta mañana anchi. Chiraigu paihua munaira yachanami anchi pai munashcasna mañangahua. Imasnami 1 Juan 5:​14 nin: “Caimi ñucanchi Diospi quirishca, ñucanchi imaras mañajpi pai munashcasna, pai ñucanchira uyan”.

Cai textogunaras leangui Salmo 65:2; Juan 14:​6, 14; 1 Juan 3:​22.

Cushira tupangahua ¿imara rurana anchi?

¿IMARASHA CAI TAPUIRA RURANCHI? Cullquira, titulogunara charishaga cushira tupashunmi nisha iyanun. Chiraigumanda, chillara mascasha causanun. Shinajpis cushira mana tupana ushanushcachu.

BIBLIA CASNA YACHACHINMI. Jesús yachachica: “Cushiunami Diospa shimira uyajcuna, pactachijcuna” (Lucas 11:​28). Jesús nishca cuinta, cushira tupangahua Dios mandashcara casuna anchi. Chi mandashcauna Bibliai tian. Yaya Dios ñucanchira yanapachun saquishaga ali gustu causashun (Mateo 5:3).

Cai textogunaras leangui Proverbios 3:​5, 6, 13-18; 1 Timoteo 6:​9, 10.

 Cai quillcai sucta tapuigunara Bibliahua cutipashcanchi. ¿Mas yachanara munanguimachu? Yaya Dios yanapaira ministishaga can mas Bibliamanda yachasha catina angui. Tapurishcanguichu: Ashcara Llaquij Dios ashaga turmendosguna tiachu ¿imarasha saquishca? Yachanara munanguimachu, camba ailluhua ¿imasna ali causangahua? Biblia cai tapuigunara cutipanmi.

Shinajpis ashca runauna Bibliamanda yachanara mana munanunzhu. Bibliara intindinara shinzhi an nisha iyanun . Shina nijpis ¿Biblia cutipashcaunara yachana munanguimachu? Jehovahuaj testigoguna yachachinara munanchi. Ali yachachingahua ishqui yanapaira charinchi.

Jehovahuaj testigogunaga Yaya Dios partimanda ali gustu cuintashcauna nishca folletora llucchishcanchi. Cai folletoga valishca tapuigunara ali cutipangaj rurashcami an. Shinallara can munashaga shu Jehovahuaj testigo camba quiquin huasima Bibliamanda caran semana ansa ansa yachachingaj rina ushanmi. Yachachishcamanda mana cullquira mañanchichu. Ashca runauna Bibliamanda yachasha cushihua ninushca: Diospa cierto shimira tupashcanchi nisha.

Bibliaga Yaya Dios cierto shimi yapa valij ashcara cambas ricuna ushangui. Astaumbas panda llullasha yachachishcaunamanda, manzhaigunamandas llucshina ushangui. Shinallara, Bibliamanda yachashaga cushiyangui, astaumbas huiñai causaira chapasha causanguimi. Jesusllara casna nica: ‘Cai cierto shimi cangunara lugaryachingami’ (Juan 8:32).