1 DIOS SHU MUNAIHUA ÑUCANCHIRA RURARCAMI

“Alira rurajcuna cai allpara apinunga, chibi huiñai causaira charinunga” (Salmo 37:29).

Yaya Diosga ¿imasnara runauna causachu munan?

2 CAI MUNDURA YAYA DIOS MANA MANDAUNZHU

“Intiru munduga manali supai maquii tian” (1 Juan 5:19).

Cai munduraga ¿pita mandaun?

3 YAYA DIOSPA REINOMI TUCUIRA ALICHINGA

“Shamuchu camba mandana. Can munashcara rashca achu, [...] cai pachais” (Mateo 6:10).

Jehová Dios ¿imara ruranga paihua mandana shamuchu?

4 DIOSPA REINOMI CAI ALLPARA SHU PARAÍSO RURANGA

“Camba maquira pascaungui, tucui causajcunaj munaira cungaj” (Salmo 145:16).

Diospa mandanaga ñucanchira yanapangaj ¿imara rurangairi?