1 BIBLIAGA YAYA DIOSMANDAMI SHAMUN

“Tucui Dios Quillcashca Diosmanda rimashcami” (2 Timoteo 3:16).

¿Imarasha Bibliaga shujta librogunamanda mas yapa valishca an?

Bibliaraga 2.800 yali shujta shimiunai pasachinushca, shinallara Bibliara huaranga huaranga copia llucchinushca.

Bibliai tucui tianmi shujta librogunai mana yachachishcauna.

2 BIBLIAGA PROFECIAGUNA CHARIJ LIBROMI AN

“Mana llullaj Dios” (Tito 1:2).

¿Imarasha Biblia yachachishcaunara quirina ushangui?

3 BIBLIA CANDA YANAPANA USHANMI

“Ñuca, Jehová, cambaj Diosmi ani, canllara ali causachu Yachachij” (Isaías 48:17).

¿Imara Bibliamanda can yachashcangui?

 • Job 26:7; Isaías 40:​22

  Bibliaga cientificoguna yachachishcaunamanda rimashaga mana pandanzhu.

 • 1 Timoteo 1:​12-15

  Bibliara quillcaj cariuna mana umachij anucachu.

 • Mateo 5 a 7

  Jesús nica imasnara cushi causashun, imasnara shujcunahua ali apanunushun, imasnara Yaya Diosta oracionda rana, astaumbas imara iyarisha ricuna anchi cullquimanda nisha.

4 BIBLIAGA CAUSAIRA TURCACHINA USHANMI

“Diospa shimi causajmi, ushajmi” (Hebreos 4:12).

¿Imasnara Diospa Shimi yanapanara ushan?

 • Diospa munaira intindingahua yanapana ushanmi.

 • Ñucanchillara ricsiringahua yanapana ushanmi.

 • Yaya Dios can rurachu nishcara intindichina ushanmi.

Yaya Dios munanmi Bibliara leachu, estudiachu, astaumbas llaquichu.