Diosga ñucanchi mañashcaunara uyanmi 1 Pedro 3:​12

Jehová ñucanchi mañashcaunara uyanmi (Hechos 10:31). Dios munanmi ñucanchi shungu ucui tiashcara paima rimachu.

Jehovallara mañana anchi.

 Imaunamandas Diosta mañana ushanchi 1 Juan 5:​14

Imasna ahua pachais Dios munashca ña pactariun shinallara cai pachais paihua munai pactarichu mañangui.

Alira rurangahua Diosta mañangui. Shinallara tarbana, churana, micunaras, maibi causanaras charingaj mañangui. Ungushcauna ursaira charinuchu mañangui.

Jesús shutii mañana angui. Chita rurashaga Jesusta agradicishcara ricuchinguimi.