Mashcaushca publicacionma ri

Quiilca tiaj ri

2018 ishqui punzhalla asambleahuaj programa

2018 ishqui punzhalla asambleahuaj programa: “¡Ama manzhaichu!”.

Sábado

Sábado punzha asambleahuaj tema an: “Shinzhi ursayuj tucusha” Josué 1:​7 apishcami an.

Domingo

Ima shamuj punzhaunai tucujpi Diospa catijcuna mana manzhashunchi.

Tandarinama shamujcunaj comunicado

Caibi tucui ministishcara yachana ushangui.